Продължете към съдържанието

Административни услуги

Административни услуги

ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Карта за местонахождението на центъра за административно обслужване (ЦАО)

Снимка на сградата

Работно време: от 9,00ч. до 17,30ч.
от понеделник до петък
Телефон за контакт: 082/83-45-32
E-mail за контакт: rio_ruse@mon.bg

Заявленията и документите могат да бъдат приемани по електронен път чрез електронна поща:  rio_ruse@mon.bg, чрез лицензиран пощенски оператор или чрез Системата за сигурно електронно връчване https://edelivery.egov.bg/.

Дължимите такси за административни услуги предлагани от РУО – Русе може да се заплащат:

  1. По банкова сметка :
    • Обединена българска банка (ОББ), ул. „Атанас Ц. Буров” № 5;
    • IBAN: BG 65 UBBS 80023106113106
    • BIC: UBBS BG SS
  2. Чрез ПОС терминал, разположен на етаж 10, стая 2 на РУО – Русе.

Списък на административните услуги, предоставяни от Регионално управление на образованието – Русе. 

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от административното обслужване в Регионално управление на образованието – Русе за периода от 01.01.2023 година до 31.12.2023 година.

Годишен доклад
за оценка на удовлетвореността на потребителите от административното обслужване в Регионално управление на образованието – Русе за периода от 01.01.2022 година до 31.12.2022 година.

Регионално управление на образованието – Русе отдел „Административно – правно, финансово – стопанско   информационно обслужване“

Работно време: от 9.00 ч. до 17.30 ч.

от понеделник до петък

Лице за контакт: Росица Николаева – Главен специалист и Петър Иванов – ст. екперт по финансово осигуряване

Телефон за контакт: 082/83-45-32

E-mail за контакт: rio_ruse@mon.bg;

Платформа за достъп до обществена информация

Вътрешни правила на РУО – Русе за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, версия 22.12.2023

Формуляр за регистриране на сигнал

Oписание на достъп до обществена информация

Протокол за устна форма на заявяване за предоставяне на информация

Заявление за достъп до обществена информация

Тарифи за предоствяне на информация по ЗДОИ

Ред за достъп до публичните регистри на РУО – Русе

Предоставяне на достъп до служебна обществена информация

Ред и условия за повторно използване на информация от обществения сектор

Информация, предоставена повече от три пъти по реда на глава трета от Закона за достъп до обществена информация

Информацията по чл. 14, ал. 2, т. 1 – 3 от Закона за достъп до обществена информация

Вътрешни правила за работа по Закона за достъп до обществена информация в РУО – Русе.

Справка – отчет за постъпилите през 2023 г. в РУО – Русе заявления за достъп до обществена информация

Справка – отчет за постъпилите през 2022 г. в РУО – Русе заявления за достъп до обществена информация

Справка – отчет за постъпилите през 2021 г. в РУО – Русе заявления за достъп до обществена информация

Справка – отчет за постъпилите през 2020 г. в РУО – Русе заявления за достъп до обществена информация

Справка – отчет за постъпилите през 2019 г. в РУО – Русе заявления за достъп до обществена информация

Справка – отчет за постъпилите през 2018 г. в РУО – Русе заявления за достъп до обществена информация

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в Интернет за сферата на дейност на РУО – Русе за 2024 г. и форматите, в които е достъпна.

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в Интернет за сферата на дейност на РУО – Русе за 2023 г. и форматите, в които е достъпна.

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в Интернет за сферата на дейност на РУО – Русе за 2022 г. и форматите, в които е достъпна.

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в Интернет за сферата на дейност на РУО – Русе за 2021 г. и форматите, в които е достъпна.

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в Интернет за сферата на дейност на РУО – Русе за 2020 г. и форматите, в които е достъпна.

Процедура и необходими документи за признаване на завършени период/клас, етап, завършена степен на образование и професионална квалификация, придобити при обучение в училища на чужди държави

Лицата, които желаят да им бъдат признати завършен период, клас, за класовете от VІІ до ХII включително, за етап от гимназиалната степен, както и признаването на средно образование и/или на професионална квалификация по документи, издадени от чужди държави, следва да подадат следните документи: 1. Заявление по образец. 2. Документ за училищно образование и/или професионална квалификация – в оригинал или копие, заверено от нотариус или от училището, издало документа. 3. Документ, в който се посочва какви права дава документът за училищно образование и/или професионална квалификация за продължаване на образованието, когато това не е посочено в документа по т. 2 – в оригинал или копие, заверено от нотариус или от училището, издало документа. 4. Справка за изучаваните учебни предмети с хорариума на учебните часове и поставените оценки, ако не са вписани в документа по т. 2 – в оригинал или копие, заверено от нотариус или от училището, издало документа; 5. Превод на български език на документите от заклет преводач и нотариално заверен – в оригинал; 6. Документ за последен завършен клас в българско училище – в оригинал или копие, заверено от нотариус или от училището, издало документа; 7. Документ за платена държавна такса – в оригинал; 8. При подаване на документите лицето представя копия на документите по т. 2, 3 и 4 (заверени от лицето с текст „Вярно с оригинала”), поради факта, че оригиналните документи се връщат на лицето след издаване на удостоверението или уверението. 9. При различие в имената, на които е издаден документът за училищно образование и/или професионална квалификация, и тези по документ за самоличност лицето представя удостоверение за идентичност на лице с различни имена или нотариално заверена декларация за идентичност на лице с различни имена. При подаване на документите лицето може да предостави копие на документа си за самоличност с цел коректно попълване на данните му в искания документ. Посочената информация ще бъде обработвана и съхранявана в РУО – Русе според изискванията на Закона за защита на личните данни.

Подаване на документи

В РУО – Русе заявлението и документите може да се подадат от физически лица – пълнолетни граждани: • лично – с документ за самоличност; • от родителите на непълнолетни лица след представяне на оригинал на акт за раждане; от други лица (включително родители на пълнолетни лица) – с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа, в което изрично е посочено, че съответното лице е упълномощено конкретно да подава заявление до РУО – Русе за признаване на завършен период/клас или етап на училищно образование, степени на образование и/или професионална квалификация. • адвокат с изрично адвокатско пълномощно и копие от адвокатска карта, заверена към съответната година, съгласно чл. 24, ал. 1, т. 3 от Закона за адвокатурата. Заявлението по образец може да бъде подадено писмено или заявено устно в РУО – Русе всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа на адрес: гр. Русе, ул. „Църковна независимост“ №18, ет. 7, ст. 3. За устните заявления се съставя протокол за приемането им на място. Комисията се произнася по всеки конкретен случай на признаване в срок до един месец от датата на представяне на изискуемите документи. Този срок може да бъде удължен, в случай че подадените документи се окажат недостатъчни за вземане на решение и се налага съответната комисия да изиска допълнителна информация. Учениците, обучавали се една или повече учебни години в училище на чужда държава, могат по своя преценка, а за непълнолетните по преценка и желание на родител (настойник или попечител) да повторят в българско училище последния признат клас. При изразено писмено желание на лицето или родителя (настойника или попечителя) до директора на училището то не полага приравнителни изпити за класа, който повтаря. В случай че са налице нередности по представените документи и срокът за произнасяне на комисията съвпада с времето на учебните занятия, учениците от VII клас до последен гимназиален клас могат да посещават училище с разрешение на началника на РУО – Русе. За целта ученикът (родителят/настойникът) подава молба до началника на РУО – Русе, като посочва училището, в което желае ученикът да продължи обучението си. Режим на легализиране на документи, произхождащи от държави, които са страни по Хагската конвенция (с „Apostille“): Поставяне върху самия документ или в приложение към него на специално удостоверение – печат „Apostille“, от компетентния орган в държавата, където той е издаден.Страни по Хагска конвенция.

В случай че документите не притежават или не могат да бъдат снабдени с „Apostille“, за да произведат действие на територията на Република България, те трябва да бъдат удостоверени „легализирани“ съгласно общоприетата процедура – да са заверени от Министерство на външните работи (МВнР) на издаващата държава, след което легализирани от българското дипломатическо или консулско представителство в тази държава или акредитирани за нея. Режим на легализиране на документи, произхождащи от държави, които не са страни по Хагската конвенция: Чуждите документи трябва да са удостоверени (заверени) от МВнР на издаващата държава, след което да се легализират от българските дипломатически и консулски представителства в тази държава или акредитирани за нея.

Чуждестранните документи, предназначени за ползване в Република България, следва да бъдат преведени на български език по един от двата посочени начина:

1. От лице, определено със заповед на ръководителя на дипломатическото или консулско представителство на Република България в чужбина. 2. От физически лица, работещи индивидуално като преводачи (или към преводачески фирми), включени в списък, поддържан от Министерството на външните работи, които извършват преводи на документи и други книжа. За чуждестранен документ, преведен на български език, предназначен за ползване на територията на Република България, е необходимо подписът на преводача, положен в извършения от него превод, да бъде нотариално удостоверен от български нотариус.

Режим на легализиране на документи, произхождащи от държави, които са подписали с Република България двустранен договор за правна помощ (без „Apostille“).

Разпоредбите на конвенцията не променят режима за освобождаване от легализация на документи, установен в подписаните от Република България двустранни договори за правна помощ, но без да бъдат снабдени с „Apostille“. В същото време няма пречка документите да бъдат снабдени с „Apostille“ въпреки облекчения режим по конкретния договор за правна помощ.

Списък на страните, с които Република България има действащи договори за правна помощ

На основание чл. 300, ал. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование, за признаване на документ за завършен период/клас или етап на училищно образование, степен на образование и/или степен на професионална квалификация, издаден от училища на чужди държави, и за издаване на удостоверение, такси не се събират, когато лицата, които искат признаване, са в задължителна училищна възраст – до 16 г.

Такси, които се внасят за признаване: Държавна такса се събира за лица над задължителната училищна възраст – 16 г., като съгласно чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Тарифата за таксите са, както следва: 1. За признаване на документ за завършен период/клас или етап на училищно образование, издаден от училища на чужди държави – 25 лв. 2. За признаване на документ за завършена степен на образование и професионална квалификация, издаден от училища на чужди държави, и за издаване на удостоверение – 35 лв. (вкл. и за издаване на уверение за придобиване на правоспособност за управление на МПС, коeто да послужи пред органите на КАТ). Държавната такса се внася по банков път в разплащателна сметка на Регионалното управление на образованието – Русе: Обединена българска банка (ОББ), ул. „Атанас Ц. Буров” № 5; IBAN: BG 65 UBBS 80023106113106 BIC: UBBS BG SS ВАЖНО: административната услуга може да бъде заплатена и чрез ПОС терминал, разположен на етаж 7, стая 3 на РУО – Русе.

В платежния документ следва да са вписани: • Трите имена на лицето, на което се признава завършен период/ клас, етап или степен на образование. • Основание за плащане за признаване на клас/срок и степен на училищно образование, завършен/а в чуждата държава.

Документите могат да бъдат получени: – в Звеното за административно обслужване на РУО – Русе от заявилия административната услуга срещу представяне на документ за самоличност, полагане на подпис и изписване на имената на получателя; – чрез лицензиран пощенски оператор, като вътрешна куриерска пратка, на посочен в заявлението адрес, като пощенските разходи са за сметка на лицето; – с международна препоръчана пощенска пратка с известие за доставяне на адреса, изписан в заявлението. – с международна куриерска услуга на адреса от заявлението.

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на РУО – Русе. Министър на образованието и науката.

Ред, включително срокове за обжалване. В 14-дневен срок от получаване на документа пред министъра на образованието и науката или Административен съд – Русе.

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: Електронния адрес на РУО – Русе: mail@rio-ruse.org


Протокол за приемане на устно заявление за издаване на дубликат.
Заявление а признаване на завършен ІV клас по документи, издадени от училища на чужди държави Издаване на служебна бележка за признаване на завършен IV клас за целите на кандидатстването в V клас на места, определени с държавния план-прием Протокол за издаване на служебна бележка за признаване на завършен IV клас за целите на кандидатстването в V клас на места, определени с държавния план-прием
Протокол за устна форма на заявяване за издаване на документи за МПС Заявление за издаване на уверение за МПС
Заявление за издаване на удостоверение за клас, етап и степен Протокол за устна форма на заявяване за издаване на документи
НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците Тарифа на таксите в Системата на предучилищното и училищното образование в сила от 15.09.2017 г.

Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ

Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (уп-2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ

Заявление за уточняване на разлики между У-2 и инфо в НОИ


Издаване на УП-2 и УП-3

Описание на услугата УП-3

Описание на услугата УП-2

Заявление за издаване на УП-3

Заявление за издаване на УП-2


Протокол за устна форма на заявяване за издаване на документи с трудово-правен характер

Описание на административната услуга „Издаване на удостоверение за признаване на квалификационни кредити“ Заявление за признаване на квалификационни кредити