Продължете към съдържанието

Административни услуги

Административни услуги

ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Карта за местонахождението на центъра за административно обслужване (ЦАО)

Снимка на сградата

Работно време: от 9,00ч. до 17,30ч.
от понеделник до петък
Телефон за контакт: 082/83-45-32
E-mail за контакт: rio_ruse@mon.bg

Заявленията и документите могат да бъдат приемани по електронен път чрез електронна поща:  rio_ruse@mon.bg, чрез лицензиран пощенски оператор или чрез Системата за сигурно електронно връчване https://edelivery.egov.bg/.

Дължимите такси за административни услуги предлагани от РУО – Русе може да се заплащат:

  1. По банкова сметка :
    • Обединена българска банка (ОББ), ул. „Атанас Ц. Буров” № 5;
    • IBAN: BG 65 UBBS 80023106113106
    • BIC: UBBS BG SS
  2. Чрез ПОС терминал, разположен на етаж 10, стая 2 на РУО – Русе.

Списък на административните услуги, предоставяни от Регионално управление на образованието – Русе. 

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от административното обслужване в Регионално управление на образованието – Русе за периода от 01.01.2023 година до 31.12.2023 година.

Годишен доклад
за оценка на удовлетвореността на потребителите от административното обслужване в Регионално управление на образованието – Русе за периода от 01.01.2022 година до 31.12.2022 година.

Процедура и необходими документи за признаване на завършени период/клас, етап, завършена степен на образование и професионална квалификация, придобити при обучение в училища на чужди държави

Лицата, които желаят да им бъдат признати завършен период, клас, за класовете от VІІ до ХII включително, за етап от гимназиалната степен, както и признаването на средно образование и/или на професионална квалификация по документи, издадени от чужди държави, следва да подадат следните документи:
1. Заявление по образец.
2. Документ за училищно образование и/или професионална квалификация – в оригинал или копие, заверено от нотариус или от училището, издало документа.
3. Документ, в който се посочва какви права дава документът за училищно образование и/или професионална квалификация за продължаване на образованието, когато това не е посочено в документа по т. 2 – в оригинал или копие, заверено от нотариус или от училището, издало документа.
4. Справка за изучаваните учебни предмети с хорариума на учебните часове и поставените оценки, ако не са вписани в документа по т. 2 – в оригинал или копие, заверено от нотариус или от училището, издало документа;
5. Превод на български език на документите от заклет преводач и нотариално заверен – в оригинал;
6. Документ за последен завършен клас в българско училище – в оригинал или копие, заверено от нотариус или от училището, издало документа;
7. Документ за платена държавна такса – в оригинал;
8. При подаване на документите лицето представя копия на документите по т. 2, 3 и 4 (заверени от лицето с текст „Вярно с оригинала”), поради факта, че оригиналните документи се връщат на лицето след издаване на удостоверението или уверението.
9. При различие в имената, на които е издаден документът за училищно образование и/или професионална квалификация, и тези по документ за самоличност лицето представя удостоверение за идентичност на лице с различни имена или нотариално заверена декларация за идентичност на лице с различни имена.
При подаване на документите лицето може да предостави копие на документа си за самоличност с цел коректно попълване на данните му в искания документ. Посочената информация ще бъде обработвана и съхранявана в РУО – Русе според изискванията на Закона за защита на личните данни.

Подаване на документи

В РУО – Русе заявлението и документите може да се подадат от физически лица – пълнолетни граждани:
лично – с документ за самоличност;
от родителите на непълнолетни лица след представяне на оригинал на акт за раждане;
от други лица (включително родители на пълнолетни лица) – с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа, в което изрично е посочено, че съответното лице е упълномощено конкретно да подава заявление до РУО – Русе за признаване на завършен период/клас или етап на училищно образование, степени на образование и/или професионална квалификация.
адвокат с изрично адвокатско пълномощно и копие от адвокатска карта, заверена към съответната година, съгласно чл. 24, ал. 1, т. 3 от Закона за адвокатурата.
Заявлението по образец може да бъде подадено писмено или заявено устно в РУО – Русе всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа на адрес: гр. Русе, ул. „Църковна независимост“ №18, ет. 7, ст. 3. За устните заявления се съставя протокол за приемането им на място.
Комисията се произнася по всеки конкретен случай на признаване в срок до един месец от датата на представяне на изискуемите документи.
Този срок може да бъде удължен, в случай че подадените документи се окажат недостатъчни за вземане на решение и се налага съответната комисия да изиска допълнителна информация. Учениците, обучавали се една или повече учебни години в училище на чужда държава, могат по своя преценка, а за непълнолетните по преценка и желание на родител (настойник или попечител) да повторят в българско училище последния признат клас. При изразено писмено желание на лицето или родителя (настойника или попечителя) до директора на училището то не полага приравнителни изпити за класа, който повтаря.
В случай че са налице нередности по представените документи и срокът за произнасяне на комисията съвпада с времето на учебните занятия, учениците от VII клас до последен гимназиален клас могат да посещават училище с разрешение на началника на РУО – Русе. За целта ученикът (родителят/настойникът) подава молба до началника на РУО – Русе, като посочва училището, в което желае ученикът да продължи обучението си.
Режим на легализиране на документи, произхождащи от държави, които са страни по Хагската конвенция (с „Apostille“): Поставяне върху самия документ или в приложение към него на специално удостоверение – печат „Apostille“, от компетентния орган в държавата, където той е издаден.Страни по Хагска конвенция.

В случай че документите не притежават или не могат да бъдат снабдени с „Apostille“, за да произведат действие на територията на Република България, те трябва да бъдат удостоверени „легализирани“ съгласно общоприетата процедура – да са заверени от Министерство на външните работи (МВнР) на издаващата държава, след което легализирани от българското дипломатическо или консулско представителство в тази държава или акредитирани за нея.
Режим на легализиране на документи, произхождащи от държави, които не са страни по Хагската конвенция: Чуждите документи трябва да са удостоверени (заверени) от МВнР на издаващата държава, след което да се легализират от българските дипломатически и консулски представителства в тази държава или акредитирани за нея.

Чуждестранните документи, предназначени за ползване в Република България, следва да бъдат преведени на български език по един от двата посочени начина:

1. От лице, определено със заповед на ръководителя на дипломатическото или консулско представителство на Република България в чужбина.
2. От физически лица, работещи индивидуално като преводачи (или към преводачески фирми), включени в списък, поддържан от Министерството на външните работи, които извършват преводи на документи и други книжа. За чуждестранен документ, преведен на български език, предназначен за ползване на територията на Република България, е необходимо подписът на преводача, положен в извършения от него превод, да бъде нотариално удостоверен от български нотариус.

Режим на легализиране на документи, произхождащи от държави, които са подписали с Република България двустранен договор за правна помощ (без „Apostille“).

Разпоредбите на конвенцията не променят режима за освобождаване от легализация на документи, установен в подписаните от Република България двустранни договори за правна помощ, но без да бъдат снабдени с „Apostille“. В същото време няма пречка документите да бъдат снабдени с „Apostille“ въпреки облекчения режим по конкретния договор за правна помощ.

Списък на страните, с които Република България има действащи договори за правна помощ

На основание чл. 300, ал. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование, за признаване на документ за завършен период/клас или етап на училищно образование, степен на образование и/или степен на професионална квалификация, издаден от училища на чужди държави, и за издаване на удостоверение, такси не се събират, когато лицата, които искат признаване, са в задължителна училищна възраст – до 16 г.

Такси, които се внасят за признаване: Държавна такса се събира за лица над задължителната училищна възраст – 16 г., като съгласно чл. 6, ал. 1 и ал. 2 от Тарифата за таксите са, както следва:
1. За признаване на документ за завършен период/клас или етап на училищно образование, издаден от училища на чужди държави – 35 лв.
2. За признаване на документ за завършена степен на образование и професионална квалификация, издаден от училища на чужди държави, и за издаване на удостоверение – 50 лв. (вкл. и за издаване на уверение за придобиване на правоспособност за управление на МПС, коeто да послужи пред органите на КАТ).
Държавната такса се внася по банков път в разплащателна сметка на Регионалното управление на образованието – Русе:
Обединена българска банка (ОББ), ул. „Атанас Ц. Буров” № 5;
IBAN: BG 65 UBBS 80023106113106
BIC: UBBS BG SS
ВАЖНО: административната услуга може да бъде заплатена и чрез ПОС терминал, разположен на етаж 7, стая 3 на РУО – Русе.

В платежния документ следва да са вписани:
• Трите имена на лицето, на което се признава завършен период/ клас, етап или степен на образование.
• Основание за плащане за признаване на клас/срок и степен на училищно образование, завършен/а в чуждата държава.

Документите могат да бъдат получени:
– в Звеното за административно обслужване на РУО – Русе от заявилия административната услуга срещу представяне на документ за самоличност, полагане на подпис и изписване на имената на получателя;
– чрез лицензиран пощенски оператор, като вътрешна куриерска пратка, на посочен в заявлението адрес, като пощенските разходи са за сметка на лицето;
– с международна препоръчана пощенска пратка с известие за доставяне на адреса, изписан в заявлението.
– с международна куриерска услуга на адреса от заявлението.

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на РУО – Русе.
Министър на образованието и науката.

Ред, включително срокове за обжалване.
В 14-дневен срок от получаване на документа пред министъра на образованието и науката или Административен съд – Русе.

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:
Електронния адрес на РУО – Русе: mail@rio-ruse.org


Протокол за приемане на устно заявление за издаване на дубликат.


Заявление а признаване на завършен ІV клас по документи, издадени от училища на чужди държави

Издаване на служебна бележка за признаване на завършен IV клас за целите на кандидатстването в V клас на места, определени с държавния план-прием 

Протокол за издаване на служебна бележка за признаване на завършен IV клас за целите на кандидатстването в V клас на места, определени с държавния план-прием


Протокол за устна форма на заявяване за издаване на документи за МПС

Заявление за издаване на уверение за МПС


Заявление за издаване на удостоверение за клас, етап и степен

Протокол за устна форма на заявяване за издаване на документи


НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от
обучението на учениците (публикувано на 22.04.2024 г.)

Тарифа на таксите в Системата на предучилищното и училищното образование в сила от 25.06.2024 г.

Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ

Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (уп-2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ

Заявление за уточняване на разлики между У-2 и инфо в НОИ


Издаване на УП-2 и УП-3

Описание на услугата УП-3

Описание на услугата УП-2

Заявление за издаване на УП-3

Заявление за издаване на УП-2


Протокол за устна форма на заявяване за издаване на документи с трудово-правен характер

Описание на административната услуга „Издаване на удостоверение за признаване на квалификационни кредити“ 

Заявление за признаване на квалификационни кредити