Продължете към съдържанието

Администрация

Регионалните управления на образованието (РУО) са териториални администрации към министъра на образованието и науката за управление и контрол на системата на предучилищното и училищното образование. Te осъществяват и методическа подкрепа на детските градини, училищата, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и центровете за подкрепа за личностно развитие в съответната област. Методическата подкрепа се осъществява и чрез участие на експерти от РУО в провеждането на учебни часове и при осъществяване на дейностите за приобщаващо образование при условия и по ред, определени с правилника на регионалните управления на образованието.

РУО осигурява и контролира:
– условията и организацията на дейностите в предучилищното образование в
общинските детски градини;
– обхвата на подлежащите на задължително предучилищно и училищно образование
деца и ученици;
– условията за функциониране и развитие на общинските центрове за подкрепа за
личностно развитие;
– финансирането на делегираните от държавата дейности и на местните дейности по
образование;
– необходимото имущество за функциониране на общинските институции в
съответствие с държавния образователен стандарт за физическата среда и
информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и
центровете за подкрепа за личностно развитие;
– условията за целодневната организация на учебния ден;
– сигурността на децата и учениците в детските градини, училищата и центровете за
подкрепа на личностно развитие;
– здравното обслужване на децата и учениците в детските градини и училищата;
– условията за детско и ученическо хранене, отдих и спорт;
– безплатен транспорт на децата и учениците при условията на този закон;
– разходването и разпределението на други целеви средства от бюджета;
– изпълнението на общинската програма за подкрепа за личностно развитие на
децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование и
реализирането на местните политики.


Органиграма на РУО – Русе

1hhjhjhj


Връзки на РУО – Русе с други институции

РУО – Русе поддържа три групи връзки с други институции в страната:

 1. Възходящи:
  • c Министерството на образованието и науката
  • с други министерства (при необходимост)
  • с областен управител на Русенска област
  • с изпълнителни агенции, национални институти, областни управители на други обрасти и други институции с национално значение (при необходимост)
 2. Хоризонтални:
  • с кметове и общински администрации от Русенска област
  • с териториални структури на централни ведомства от Русенска област: РЗИ, РИОСВ, ТД на НАП, ТД „Архив“ и др.
  • с други РУО в страната
  • с неправителствени организации с национално значение
 3. Низходящи:
  • с институции от системата на предучилищното и училищното образование на територията на Русенска област: детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и др.
  • с местни юридически лица
  • с неправителствени организации с местно значение
  • с физически лица
  • с институции от системата на предучилищното и училищното образование на територията на други области.

Заповед за утвърждаване на правилата за вътрешния ред в РУО-Русе

Правила за вътрешния ред в РУО-Русе

Правила за вътрешния ред в РИО – Русе (отменени)