Продължете към съдържанието
Изтегли Бюлетин на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, м. април, брой 6

План за действие 2022 година за безопасност на движението по пътищата на Регионално управление на образованието – Русе

План за действие 2021 година за безопасност на движението по пътищата на Регионално управление на образованието – Русе
С Решение №285 от 30 април 2020 г. на Министерски съвет е одобрена НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“. Модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“ от програмата е ориентиран към възпитанието и обучението по безопасност на движението по пътищата. Програмата ще осигури финансови средства в размер на 3500 лева за училище и 2500 лева за ДГ, 20% от които са съфинансирани от бюджета на образователната институция. Документи за участие в програмата с цел създаване на вътрешни и външни площадки по БДП са подадени от 15 детски градини и 10 училища от област Русе. Комисия, назначена от министъра на образованието и науката, извърши оценка на проектите и определи окончателното класиране на одобрените бенефициенти. Протоколът с образователните институции, одобрени за дейности по модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“ за 2020 година, е публикуван на официалната страница на МОН От област Русе осем образователни институции са одобрени за участие в Националната програма: 1. ДГ „Снежанка“ – Русе 2. ДГ „Слънце“ – Русе 3. СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“ – Русе 4. СУПНЕ „Фридрих Шилер“ – Русе 5. ОУ „Отец Паисий“ – Русе 6. ПГСАГ „Пеньо Пенев“ – Русе 7. ОУ „Никола Обретенов“ – Русе 8. ОУ „Олимпи Панов“ – Русе В детските градини и в училищата ще бъдат изградени външни и вътрешни площадки (подвижни зони) за подпомагане обучението и възпитанието по БДП и подобряване качеството на знанията и уменията на децата и учениците за безопасност на движението по пътищата, за да се постигне в дългосрочен план намаляване на броя и последствията от пътнотранспортните произшествия с участието на деца.
Отчет за изпълнение на мерките по безопасност на движението по пътищата по Плана за действие 2020 г. Събития за отбелязване на 29 юни – Ден за безопасността на движението по пътищата (публикувано на 05.08.2020 г.)
Статистика за ПТП с деца и ученици, Материали по БДП, Нормативни документи, Полезни връзки
Информация за ПТП през второто полугодие на 2020 година с деца и ученици в институциите в системата на предучилищното и училищното образование в област Русе. Видеоуроци за придобиване на допълнителни знания за безопасното движение по пътищата. Материалите са разработени от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ /ДАБДП/, съвместно с образователната платформа „Уча. се“.
СТАТИСТИКА И СПРАВКИ ЗА ПТП, ЗАГИНАЛИ И РАНЕНИ ПО ПЪТЯ, ВКЛ. С ДЕЦА И УЧЕНИЦИ – статистически данни по месеци, години и общини
Нормативни документи във връзка с възпитанието и обучението по БДП
Държавна агенция „Безопасност на движението по пътя“
Материали за часовете по БДП

1. Организиране на информираност по безопасност на движението по пътя (БДП) на родителска среща през учебната 2019/2020 година. В рамките на не по-малко от 10 минути да бъде организирана беседа, свързана с рисковото поведение на възрастните, личната безопасност и опазване здравето и живота на децата, учениците и останалите участници в движението.

2. Осъществяване на контрол на правоспособността на педагогическите специалисти, които провеждат обучение по БДП по образователно направление „Околен свят“ в детските градини и в часа на класа в училищата.

3. Организиране на участието в квалификационни форми на тема „Методика на обучението по БДП“ на педагогически специалисти, на които са възложени учебни часове по БДП през настоящата учебна година.

4. Осигуряване на достъп до информация на децата, учениците и техните родители относно обучението и възпитанието по БДП чрез създаване на специализирана рубрика на електронните страници на образователните институции. Образователните институции системно да публикуват актуална информация за материално-техническата база за обучението по БДП, транспортната инфраструктура в близост до училището/детската градина, безопасните маршрути на движение на учениците, проведените мероприятия (концерт, беседа, викторина, семинар, конкурс и др.), анализи, мерки за ограничаване на ПТП с деца и ученици и други справки за дейностите по БДП.