Продължете към съдържанието

Включващо обучение

Пълно наименование:

Проект BG051PO001-4.1.07-0001 „Включващо обучение“
Бенефициент:

Министерство на образованието и науката, чрез дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието”

Териториален обхват:

Проектът е с национален обхват, като участват 84 пилотни общообразователни училища от цялата страна

Партнъор за област Русе:

РЦПИОВДУСОП – гр. Русе

Национални партъори:

Логопедичен център – гр. София; Българска асоциация за невромускулни заболявания; Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение; Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения; Сдружение „Асоциация на родителите на деца с увреден слух”; Асоциация на родители на деца с епилепсия; Център за психологически изследвания.

Старт на проекта:

септември 2012 г.

Продължителност:

30 месеца

Основни дейности:

1. Ранно оценяване и превенция на обучителните затруднения при деца от предучилищна възраст.
2. Осигуряване на условия и подкрепа за преход от интегрирано към включващо обучение в пилотни общообразователни училища.
3. Изграждане на нов функционален модел на работа за подкрепа на включващото обучение на деца и ученици със сензорни увреждания в специалните училища за деца с нарушено зрение и с увреден слух.
4. Изграждане на нов модел на организация и функциониране на специалните училища за деца с умствена изостаналост (помощните училища) в пилотно помощно училище от интернатен тип.
5. Създаване на благоприятна среда в училищата и детските градини за адаптивно обучение на деца със специални образователни потребности (СОП).
6. Управление на проекта.

Индикатори за изпълнение:

1. Детски градини (ЦДГ и ОДЗ), в които ще се проведе стандартизиран скрининг-тест за деца от 3-годишна възраст за определяне на риск от обучителни трудности и на индикации за възникване на обучителни трудности – 2132
2. Детски градини (ЦДГ и ОДЗ) от страната, в които ще се проведат тестове за езиковото развитие и ще се приложат примерни програми за работа с деца от 4-, 5- и 6-годишна възраст, застрашени от обучителни трудности и с индикации за възникване на обучителни трудности – 25.
3. Детски градини и училища, предлагащи програми за интегриране на деца и ученици със СОП – 114
4. Деца и ученици със СОП, за които е изградена подкрепяща среда за включващо обучение – 1000
5. Специалисти с педагогически функции, осъществяващи ресурсно подпомагане, директори учители, педагогически съветници – 1000
6. Родители на деца и ученици от целевите групи, включени в проекта – 1000
7. Разработени и/или закупени материали, програми, специализирани образователни софтуерни продукти и др – 1000
8. Разработени тестове на деца от 3- до 6-годишна възраст, застрашени от обучителни трудности и с индикации за възникване на обучителни трудности – 4
9. процент от децата и учениците със СОП, интегрирани в общото образование и обучавани в детските градини/училищата с включващо обучение, които успешно са завършили клас, етап и степен на образование – 80%
10. Брой детски градини и училища с изградена подкрепяща среда за включващо обучение – функциониращи екипи от специалисти, материали, програми, специализирани образователни софтуерни продукти и др. – 114
Обща стойност на проекта:

30 000 000 лева

Списък на училищата, участващи по проекта в област Русе:

Община Населено място Име на училище
1. Русе Русе ОУ „Братя Миладинови“
2. Русе Русе ОУ „Васил Априлов“
3. Русе Русе СОУ „Йордан Йовков“

към сайта на проекта

Опции за контраст
Голям текст