Продължете към съдържанието

Включващо обучение

Пълно наименование:

Проект BG051PO001-4.1.07-0001 „Включващо обучение“
Бенефициент:

Министерство на образованието и науката, чрез дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието”

Териториален обхват:

Проектът е с национален обхват, като участват 84 пилотни общообразователни училища от цялата страна

Партнъор за област Русе:

РЦПИОВДУСОП – гр. Русе

Национални партъори:

Логопедичен център – гр. София; Българска асоциация за невромускулни заболявания; Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение; Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения; Сдружение „Асоциация на родителите на деца с увреден слух”; Асоциация на родители на деца с епилепсия; Център за психологически изследвания.

Старт на проекта:

септември 2012 г.

Продължителност:

30 месеца

Основни дейности:

1. Ранно оценяване и превенция на обучителните затруднения при деца от предучилищна възраст.
2. Осигуряване на условия и подкрепа за преход от интегрирано към включващо обучение в пилотни общообразователни училища.
3. Изграждане на нов функционален модел на работа за подкрепа на включващото обучение на деца и ученици със сензорни увреждания в специалните училища за деца с нарушено зрение и с увреден слух.
4. Изграждане на нов модел на организация и функциониране на специалните училища за деца с умствена изостаналост (помощните училища) в пилотно помощно училище от интернатен тип.
5. Създаване на благоприятна среда в училищата и детските градини за адаптивно обучение на деца със специални образователни потребности (СОП).
6. Управление на проекта.

Индикатори за изпълнение:

1. Детски градини (ЦДГ и ОДЗ), в които ще се проведе стандартизиран скрининг-тест за деца от 3-годишна възраст за определяне на риск от обучителни трудности и на индикации за възникване на обучителни трудности – 2132
2. Детски градини (ЦДГ и ОДЗ) от страната, в които ще се проведат тестове за езиковото развитие и ще се приложат примерни програми за работа с деца от 4-, 5- и 6-годишна възраст, застрашени от обучителни трудности и с индикации за възникване на обучителни трудности – 25.
3. Детски градини и училища, предлагащи програми за интегриране на деца и ученици със СОП – 114
4. Деца и ученици със СОП, за които е изградена подкрепяща среда за включващо обучение – 1000
5. Специалисти с педагогически функции, осъществяващи ресурсно подпомагане, директори учители, педагогически съветници – 1000
6. Родители на деца и ученици от целевите групи, включени в проекта – 1000
7. Разработени и/или закупени материали, програми, специализирани образователни софтуерни продукти и др – 1000
8. Разработени тестове на деца от 3- до 6-годишна възраст, застрашени от обучителни трудности и с индикации за възникване на обучителни трудности – 4
9. процент от децата и учениците със СОП, интегрирани в общото образование и обучавани в детските градини/училищата с включващо обучение, които успешно са завършили клас, етап и степен на образование – 80%
10. Брой детски градини и училища с изградена подкрепяща среда за включващо обучение – функциониращи екипи от специалисти, материали, програми, специализирани образователни софтуерни продукти и др. – 114
Обща стойност на проекта:

30 000 000 лева

Списък на училищата, участващи по проекта в област Русе:

Община Населено място Име на училище
1. Русе Русе ОУ „Братя Миладинови“
2. Русе Русе ОУ „Васил Априлов“
3. Русе Русе СОУ „Йордан Йовков“

към сайта на проекта