Продължете към съдържанието

Второ „пробно“ стажуване на учениците от ПГО „Недка Иван Лазарова“ – Русе по проекта на МОН „Подкрепа за дуалната система на обучение“

Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе е водеща в страната за прилагането на дуалната система на образование – учене чрез работа.

Второто си пробно стажуване преминаха учениците от IXБ и XБ клас, специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“, дуална форма. Практиката се проведе в рамките на проекта на МОН „Подкрепа за дуалната система на обучение“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Учениците се запознаха с условията в реална работна среда в Бадер България – световен лидер в производството на висококачествен кожен интериор за автомобили. Ръководството на фирмата е мотивирано да въвежда учениците в спецификата на работата, да ги обучава на модерна техника със съвременни методи и ресурси.

Изпълнението на проектните дейности спомага за повишаване на съответствието на професионалното образование и обучение с трудовия пазар.

 

 

Дейностите са по Проект BG05M2OP001-2.014-0001 ,,Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.