Продължете към съдържанието

Директорът на НИО обявява обучение за външни инспектори за целите на инспектирането

      Уважаеми кандидати,
Във връзка с чл. 6, ал. 3, т. 11 и чл. 14, т. 3 от Правилника за устройството и функциите на Националния инспекторат по образованието (НИО) директорът на НИО обявява обучение за външни инспектори за целите на инспектирането.
Заявления за участие в обучението ще се приемат от 3 юли до 1 август 2023 г. в офиса на НИО от 9.30 до 17.00 ч. всеки работен ден на следния адрес: София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52 Б, ет. 7, офис 2 или изпратени по електронна поща на v.yanakieva@mon.bg.
Необходими документи:
       1. Заявление, съдържащо трите имена на лицето и адрес за кореспонденция, електронен адрес и телефон;
       2. Копие на диплома за висше образование с присъдена образователно-квалификационна степен „магистър“; линк за изтегляне на бланка
       3. Копия на документи, доказващи професионален опит в област, съответстваща на инспектираната дейност, не по-малко от 5 години;
       4. Документ, удостоверяващ заплатено обучение.
       5. Декларация – линк за изтегляне на бланка
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат, чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно или по електронен път, като се изпрати на посочената електронна поща. При необходимост дипломата за висше образование и документите за професионален опит се представят в оригинал за сверка.

     Копията на документи следва да бъдат четливи. При подаване на документи по електронен път, заявителят следва да потвърди, че е запознат с уведомление за поверителност
Не се приема за разглеждане заявление, към което не са приложени всички изискуеми документи.
Стойността на обучението е 530 лева. Всеки кандидат за своя сметка покрива разходите в двете фази на обучението, свързани с транспорт, нощувка и дневни пари.

Сумата се заплаща само по банков път по посочената по-долу сметка:
Национален инспекторат по образованието – гр. София
Първа инвестиционна банка АД
IBAN: BG59FINV91503117164001
BIC КОД: FINVBGSF
Основание за плащане – обучение за външен инспектор

Обучението в първа фаза ще е присъствено и ще се проведе през м. октомври 2023 г. в гр. София.

Лице за контакт – Вероника Янакиева, главен специалист в дирекция „Административно осигуряване“, тел. 02 424 11 84