Продължете към съдържанието

Дистанционна форма на обучение

Училищното обучение може да се осъществява в дневна, индивидуална, самостоятелна, дистанционна и други форми на обучение, определени в Закона за предучилищното и училищното образование.
Дистанционната форма може да се организира за обучение в класовете от V до ХІІ включително за:
1. Ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма.
2. Ученици със специални образователни потребности.
3. Ученици с изявени дарби.
4. Ученици, които поради семейни причини пребивават трайно на територията на друга държава и не могат да посещават училище на нейната територия.
По изключение дистанционна форма може да се организира и за обучение в класовете от І до ІV клас включително, когато ученикът е на лечение в чужбина за период над 30 дни.
Дистанционната форма на обучение се осъществява чрез средствата на съвременните информационни и комуникационни технологии и включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и присъствени изпити за определяне на срочни или годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план.
В дистанционна форма не може да се организира обучение за придобиване на професионално образование.
Дистанционната форма на обучение се различава от обучението от разстояние в електронна среда по това, че при нея учениците могат да избират друго училище и клас, в които да се обучават. И при двете форми обучението се осъществява в електронна среда, но при обучението от разстояние в електронна среда ученикът запазва формата и класа си, а при дистанционната форма на обучение сменя класа си. Това се налага, поради ограничения брой училища, одобрени от МОН за провеждане на дистанционна форма на обучение, които е необходимо да отговарят на определени изисквания, за да могат да предложат ефективно и безпроблемно дистанционно обучение на своите ученици – училището трябва да разполага с необходимите технически и технологични условия в съответствие с държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие. За обучението в дистанционна форма ученикът самостоятелно си осигурява необходимите технически и технологични средства.
Ученик, който желае да се обучава в дистанционна форма при постъпване в началото на етап или степен на образование, следва да отговаря на същите условия за прием, както и учениците в дневна форма за съответния етап или степен на образование.
Подробна информация за реда и условията за организиране на дистанционна форма на обучение може да намерите в Глава трета „Форми на обучение“, Раздел II „Организация на формите на обучение“ от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование. Наредата е публикувана на електронната страница на МОН в рубриката „Нормативни докумнти“.
Списък на училищата, одобрени от МОН за предоставяне на дистанционна форма на обучение ще бъде публикуван на интернет страницата на министерството на адрес: https://www.mon.bg/.