Продължете към съдържанието

Заинтересованите институции в Община Борово дискутираха ефективна ли е работата с ученици и родители в мултикултурна среда

На 19 април 2022 г. в читалището в  гр. Борово се проведе дискусионен форум за по-ефективна работа с ученици и родители от различните етноси в мултикултурна образователна среда в рамките на проект „Културна мозайка“, изпълняван от Обединено училище „Св. Климент Охридски“, гр. Борово с финансиране от ЦОИДУЕМ. Събитието беше организирано съвместно със Сдружение БРТИМ – партньор на училището с дългогодишен опит  при работата с уязвими групи в Община Борово и региона.

 

Събитието събра представители на Община Борово, О“ЗД“ към ДСП–Бяла, МКБППМН, педагози от учебните заведения в общината, служители на социални услуги, читалищни дейци, НПО, родители.

 

Форматът на събитието предразположи участниците да се опознаят по-добре, да дискутират по поставените въпроси и да споделят опит от работата си с деца и родители от различните етноси в мултикултурна среда. Разделени в 4 малки групи, участниците обсъдиха темите за образованието като ценност и перспективите за развитие и по-добро бъдеще на всички деца и ученици в общината, както и привличането на родителите като партньори на образователните институции. Поставен беше казус, по който всяка от групите трябваше да излезе с решение за вземане на мерки за предотвратяване на риска от отпадане от образователната система на дете от уязвимите групи и да представи план за действие.

 

Отчетена беше необходимостта представителите на ОбУ „Св. Кл. Охридски“ и на заинтересованите институции на общинско ниво да се събират по-често за решаване на различни случаи, като ползват опита и експертизата на различни специалисти в полза на най-добрия интерес на децата.

 

" " " " " " " " " " " " " "