Продължете към съдържанието

Интегрирано обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности

Информация за родители на деца със специални образователни потребности:

Понятието специални образователни потребности е определено в нормативните актове на Министерството на образованието, младежта и науката.Специални образователни потребности могат да имат деца, които срещат различни затруднения в обучението си, поради:

• сензорни увреждания / нарушено зрение или увреден слух/;
• физически увреждания;
• умствена изостаналост;
• езиково-говорни нарушения;
• специфични обучителни трудности / специфични нарушения на ученето/;
• емоционални и/или поведенчески проблеми;
• нарушения на общуването и комуникацията;
• хронични заболявания, които водят до СОП;
• множество увреждания.

Интегрирано обучение

Интегрираното обучение на деца със СОП е обучение, при което детето независимо от вида на увреждането е включено в общата образователна среда /общообразователното училище/. Това се осигурява чрез изграждането и функционирането на подкрепяща среда, която включва подходящи архитектурни и социално-битови условия, индивидуални образователни програми, екипи от специалисти, специални учебно-технически средства и апаратура, дидактически материали и помагала.

Какво трябва да направим, ако разберем, че детето ни има специални образователни потребности?

Когато установите, че Вашето дете изпитва различни трудности в общуването си и в обучението си, трябва да си осигурите необходимата подкрепа и съдействие, като следвате стъпките:

1. Консултация и преглед от:
• личния лекар;
• педиатър;
• психолог;
• друг специалист /психиатър, логопед и др./.
2. Да осъществите контакт с Екипа за комплексно педагогическо оценяване към РУО – Русе. Екипът за комплексно педагогическо оценяване /ЕКПО/ се формира в Регионално управление на образованието /РУО/ в съответната област. ЕКПО се състои от различни специалисти: психолог, специален педагог, логопед, слухово-речеви рехабилитатор, учител, социален работник, лекар и др. ЕКПО извършва първична оценка на общото развитие на детето или ученика, въз основа на която препоръчва вида и формата на обучение; вида на ресурсното осигуряване и подпомагане; детската градина или училището, които са подходящи за обучението на детето.

За процедурата по представяне на дете/ученик пред ЕКПО и неговото оценяване може да получите информация в детските градини/училища, Ресурсен център – гр. Русе и на тел: 082/833-965 Даринка Василева – ст.експерт по интегрирано обучение и специални училища.

За обективно оценяване на потребностите и възможностите на детето/ученика са необходими следните документи:
1. Молба от родител/настойник, попечител или от директор на специализирана институция за деца.
2. Медицински документи , издадени от съответните лекари-специалисти, с приложени резултати от проведените медицински консултации и изследвания в зависимост от увреждането или нарушението на детето.
3. Психолого-педагогическа характеристика на детето от учителя на групата в детската градина или от класния ръководител.
4. Удостоверение за раждане.
5. Творчески работи на детето – писмени работи, рисунки и други материали.
6. Други документи: изследвания, заключения от други специалисти, с които е извършена консултация/ по преценка на екипа/. ЕКПО към РУО извършва първична оценка на потребностите и възможностите на детето/ученика и попълва Карта за първична оценка на общото развитие на дете или ученик със специални образователни потребности.
Първичната оценка на детето/ученика със специални образователни потребности се извършва в присъствието на родител/настойник. След извършване на комплексното педагогическо оценяване, ЕКПО препоръчва на децата/ учениците със СОП и/или с хронични заболявания обучение в съответните детски градини и училища, като определя вида и формата на ресурсното подпомагане. С съответните детски заведения и училища с децата/учениците работят екипи от специалисти, които извършват наблюдение и оценка на динамиката в развитието им и изготвят индивидуална образователна програма за тяхното обучение и развитие. Нормативни актове, в които са определени условия по интегрирането на деца/ученици със специални образователни потребности:
1. Закон за народната просвета;
2. Правилник за прилагане на закона за народната просвета;
3. Закон за интеграцията на хората с увреждания;
4. Правилник за прилагане на закона за интеграция на хората с увреждания;
5. Наредба № 1/23.01.2009 г. за обучението на децата и учениците със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания.

Институции, ангажирани с интегрирането на деца със специални образователни потребности:
1. Министерство на образованието и науката;
2. РУО – Русе;
3. Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със СОП в град Русе;
4. Детски градини и училища на територията на област Русе.

РУО – Русе работи успешно в партньорство с:
– Министерство на труда и социалната политика;
– Министерство на здравеопазването;
– Агенция за хората с увреждания;
– Държавна агенция „Закрила на детето”;
– Агенция ”Социално подпомагане”;
– Oбщина Русе;
– Районните администрации и неправителствени организации.