Продължете към съдържанието

Информационен ден за представяне на Единната електронна платформа за образователни услуги и съдържание – „Дигитална раница“

Информационен ден за представяне на Единната електронна платформа за образователни услуги и съдържание – „Дигитална раница“
https://edu.mon.bg/
На 27.01.2023 г. в аулата на СУ „Васил Левски“ – град Русе, се проведе Информационен ден за представяне на Единната електронна платформа за образователни услуги и съдържание „Дигитална раница“, организиран от Регионално управление на образованието – Русе.
Пред 127 педагогически специалисти от всички училища в област Русе г-н Яни Гебеджелиев, гост-лектор от „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД, представи образователната платформа, която съдържа богат набор от безплатно дигитално образователно съдържание под формата на дигитални уроци за ученици от 1 до 12 клас; дава възможност за създаване на виртуални класни стаи; предоставя ресурси, с които учителите да създават уроци по различни учебни предмети. Интерактивното образователно съдържание ще улесни и промени начина на преподаване, ще направи уроците по-интересни и атрактивни и ще мотивира допълнително ученици и учители.
Всички педагогически специалисти и ученици имат достъп до безплатното дигитално съдържание със своите национални акаунти edu.mon.bg.
Платформата „Дигитална раница“ служи като информационен портал и за родители. Тя им позволява да следят обучителния процес на своите деца и да получават актуална информация за оценките, отсъствията, бележките и заданията им за самостоятелна работа. Дава им възможност да разглеждат всички учебни материали. За получаване на достъп до електронната платформа родителите следва да се обърнат към училището, в което се обучава детето им.
Събитието се проведе в изпълнение на Дейност 7 „Информационни кампании за ползите от дигиталната компетентност, кибер безопасност, медийната грамотност, защита на интелектуалната собственост, промотиране на EU Code Week и др.“ от проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.