Продължете към съдържанието

Информационно събитие в град Русе по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“

На 10.10.2023 г. в гр. Русе се проведе информационно събитие в рамките на проект BG05M2ОP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз. Целта на срещата е популяризиране на дуалната система на обучение и насърчаване на сътрудничеството между заинтересованите страни за увеличаване броя на учениците, записани в дуална система на обучение.

Срещата е организирана от Екипа за организация и управление на проекта и Регионално управление на образованието – Русе в партньорство с Русенската търговско-индустриална камара. Информационното събитие беше открито от г-жа Мариета Георгиева – заместник-министър на образованието и науката. В срещата участваха д-р Росица Георгиева – началник на Регионално управление на образованието – Русе, работодатели от региона, директори и учители от училища с професионални паралелки в област Русе, представители на синдикални организации, преподаватели от Русенски университет „Ангел Кънчев“ и др.

На информационното събитие бяха представени и обсъдени резултатите от реализираните дейности по проект № BG05M2OP001-2.014-0001 ,,Подкрепа за дуалната система на обучение“ на национално равнище и в област Русе. Бяха обсъдени предизвикателствата пред дуалното обучение в областта и възможностите за бъдещото развитие.