Продължете към съдържанието

Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти

 

 

 

 

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 „КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“

Данни за проекта
Процедура „Квалификация на педагогическите специалисти“
Административен договор за БФП по ОП НОИР: BG05M2OP001-2.010-0001-С01 от 04.10.2018г.
Конкретен бенефициент – Министерство на образованието и науката
Продължителност на проекта: 36 месеца, но не по-късно от 31.12.2022 г.
Срок на административния договор: до 03.10.2021 г.
Проектът ще се изпълнява в рамките на три учебни години – 2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021.

Целева група

В целевата група влизат педагогическите специалисти (учители, директори и др. съгласно Закона за предучилищното и училищно образование, Глава 11, Раздел I, чл. 211), които през периода на проекта работят в системата на образованието. Всички участници в проекта ще имат възможност да заявят желание за обучение по определени програми, които съответстват на нуждите им от допълнителна квалификация. Чрез участие в дейности 1 и 2 педагогическите специалисти ще бъдат подпомогнати да придобият по-висока професионално-квалификационна степен, съответстваща на професионалното им израстване. За целите на проекта са планирани разходи за провеждане на квалификационни курсове на целевата група и разходи за придобиване на професионално-квалификационна степен, вкл. провеждане на подготвителен курс за придобиване на пета или четвърта професионално-квалификационна степен.

Допустими дейности

Дейност 1 – Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти чрез обучения, които завършват с присъждане на от 1 до 3 квалификационни кредита съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, и които спомагат:
– за усвояване на знания и формиране на умения и компетентности, свързани с използване на иновативни методи в преподаването, съвременни методи в оценяването на учебните резултати, диагностика на личностното развитие и консултирането на учениците с оглед постигане на качествено образование и личностно развитие.
– за прилагането на модели за създаване и развитие на позитивна училищна среда, вкл. за подобряване на взаимодействието между семейството и училището, привличане на родителите за по-активно участие в училищната общност и за ефективно управление на класа.
– за повишаване на подготовката на педагогическите специалисти с управленски функции за прилагане на съвременни модели за управление на образователните институции, лидерство за ефективна организация на училищните дейности и координация на педагогическите екипи.

Дейност 2 – Подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени, включително провеждане на подготвителни курсове за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен.

Дейност 3 – Разработване на информационна система на педагогическите специалисти с основни функционалности за регистрация на нуждите от обучение; избор на теми за обучение на педагогическите специалисти; форми за планиране на обучения; избор на обучения и обучителни програми; възможности за on-line обучение и тестове; изготвяне на справки и други.

Дейност 4 – Оценка на качеството на извършените квалификационни дейности по операцията.

Повече информация за проекта и за възможностите за участие в него може да бъде намерена на страницата на информационната система на адрес: https://teachers.mon.bg/.


Информация във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, за периода от 18.10.2018 г. до 31.12.2018 г. по Дейност 1 „Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти чрез обучения, които завършват с присъждане на от 1 до 3 квалификационни кредита съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти“ в област Русе се проведоха следните  обучения:
„Преодоляване на формирани модели на агресивно поведение у учениците“
„Преодоляване на формирани модели на агресивно поведение у учениците“
„Педагогическо взаимодействие между обектите и субектите в образователната система“
„Всеки ученик ще бъде отличник – практики за активизиране на учениците и стимулиране на ученическата активност“
„Облак технологиите за ефективна комуникация в училище“
„Създаване на позитивна среда за обучение“
„Прилагане на иновативни методи за преподаване във виртуална класна стая“
„Повишаване на мотивацията за обучение и образование, основаващи се на професионалните умения и компетентности на учителите“
„Обучение на педагози за работа с дигитални устройства в детските градини“
„Интерактивната бяла дъска като средство за прилагане на иновативни подходи в обучението“
„Съвременен модел на учебно занятие.  Планиране на педагогическата дейност“
„Иновативни практики в образованието“

На всички успешно преминали обучението 260 лица бе издадено Удостоверение за присъден/и квалификационен/ни кредит/и, съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Повече информация за проекта и за възможностите за участие в него може да бъде намерена на страницата на информационната система на адрес: https://teachers.mon.bg/


ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 “КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ”

Стартира изпълнението на Дейност 2. „Подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени, включително провеждане на подготвителни курсове за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен“ по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“.
Дейност 2. е с период на изпълнение 15.01.2019г. – 30.09.2021г. и дава възможност за възстановяване на средства (до определен размер) на педагогически специалисти за включването им в подготвителен курс за придобиване на пета или четвърта професионално-квалификационна степен (ПКС) и/или в процедура за придобиване на пета, четвърта, трета, втора или първа ПКС.

Указания за дейност 2 за ИС
Заявление за ПКС-дейност 2
Ръководство


ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КАМПАНИЯ 2. НА ДЕЙНОСТ 1 ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 „КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“

Във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, за периода от 01.01.2019 г. до 31.08.2012 г. в кампания 2. на Дейност 1 „Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти чрез обучения, които завършват с присъждане на от 1 до 3 квалификационни кредита съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти“ с педагогически специалисти от област Русе се проведоха 15 обучения по следните теми:

Развитие на компютърни и дигитални компетенции“

Внедряване и използване на съвременни ИКТ средства в образователния процес. Формиране на дигитална компетентност“

Иновативни стратегии и подходи за усъвършенстване на образователния процес“

Създаване на позитивна среда – управление на конфликтите и агресията в учебното заведение“

Киберсигурност, дигитално гражданство за учители и превенция на рисковете за децата в мрежата“

Организация на свободното време на учениците в образователната среда“

Промоция на здравето чрез движение. Педагогическите специалисти в полза на личностното развитие на учениците чрез физическа активност в училище“

Използване на иновативни методи за развиване на творческото мислене, таланта, емоционалната интелигентност на децата и учениците“

Ефективни техники за комуникация и за подобряване на взаимодействието между семейството и образователната институция“

Индивидуализиране на обучението с електронни системи“

На всички успешно преминали обучението 302 лица бе издадено Удостоверение за присъден/и квалификационен/ни кредит/и, съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Повече информация за проекта и за възможностите за участие в него може да бъде намерена на страницата на информационната система на адрес: https://teachers.mon.bg/