Продължете към съдържанието

Конкурс за заемане на длъжност „директор“ на училища на територията на област Русе.

Заповед за обявяване на конкурст за заемане на длъжността „директор” на училища на територията на област Русе.

Приложение № 1 Заявление за участие в конкурса.

Oбразец на декларация за удостоверяване на обстоятелствата, съгласно обявлението за конкурс

Списък на нормативните актове, които кандидатите за длъжността „директор“ на държавните и общинските училища, държавните неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа и на центровете за подкрепа за личностно развитие – самостоятелни ученически общежития и астрономически обсерватории и планетариуми трябва да познават и прилагат.                                                                                                                                                                                       (публикувано на 07.07.2022 г.)

 

Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати подали заявление за участие конкурс за длъжността „директор” на училища на територията на област Русе

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (публикувано на 12.08.2022 г.)

Заповед за прекратяване на конкурс за заемане на длъжността „директор“ на училища на територията на област Русе.                                                                          (публикувано на 14.08.2023 г.)