Продължете към съдържанието

Конкурс за заемане на длъжност „директор“ на Център за специална образователна подкрепа – гр. Русе

Заповед за обявяване на конкурст за заемане на длъжността „директор” на Център за специална образователна подкрепа – гр. Русе

Приложение № 1 Заявление за участие в конкурса

Oбразец на декларация за удостоверяване на обстоятелствата, съгласно обявлението за конкурс

Списък на нормативните актове, които кандидатите за длъжността „директор“ на държавните и общинските училища, държавните неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа и на центровете за подкрепа за личностно развитие – самостоятелни ученически общежития и астрономически обсерватории и планетариуми трябва да познават и прилагат.

(публикувано на 07.07.2022 г.)

Списък с кандидати, допуснатите до конкурс за заемане на длъжността „директор” на Център за специална образователна подкрепа – гр. Русе.                                   (публикувано на 12.08.2022 г.)

Заповед за прекратяване на конкурс за заемане на длъжността „директор“ на ЦСОП – Русе                                                                                                                                                     (публикувано на 14.08.2023 г.)