Продължете към съдържанието

Над 100 образователни експерти от областта се включиха в семинари за медиацията в училища и детски градини Обучение за медиатори и обсъждане на добри практики се състоя в Русе

              С над 100 обучени представители на общински администрации, директори, педагози и медиатори от образователни институции, както и социални работници приключи втората част на проекта BG05SFOP001-2.025-0116 „Мониторинг на образователната медиация и анализ на ефективността на образователните медиатори в Област Русе“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, който се реализира с подкрепата на РУО на МОН – Русе.
            Обучителните семинари на тема „Образователната медиация – позната и непозната“ се проведоха последователно в Русе, Бяла, Сливо поле и Борово през месеците май и юни. Форумите се радваха на голям интерес и бяха организирани от Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация“. Темите, които бяха разгледани и дискутирани, са свързани с мястото и ролята на образователния медиатор, както и с индикаторната система за мониторинг на образователните медиатори – от наемането на работа до оценка на ефективността от работата им. Представени бяха полезни практики и ролеви игри за повишаване капацитета на медиаторите, подобряване на сътрудничество и работа в мрежа, както и добри практики и успешни модели от работата на образователни медиатори в област Русе.
По време на събитията в областта бе представен наръчникът с добри практики „Образователна медиация в действие“, в който са включени освен примери за отлична дейност на български медиатори и опитът на 10-то училище от гр. Гюргево, Румъния. Образователните семинари приключиха с дискусия, обобщаване и обратна връзка, а всички участници получиха сертификати.
             В края на юни, в Русе образователни медиатори и социални работници, назначени в учебните заведения, взеха активно участие в събитие за надграждане на капацитет в рамките на информационната кампания „Образователната медиация – позната и непозната“. Темата на срещата бе: „Теоретично-нормативна подготовка и интегративни техники за ефективна работа на образователния медиатор в учебна и семейна среда“.
Нормативната структура и теоретичните конструкции на образователната медиация, както и професионалните предпоставки за развитие на длъжността образователен медиатор, и работата на терен бяха обсъдени по време на срещата. Бяха разгледани и съвременните форми на комуникация и работа с родителите и учениците в семейна и образователна среда., консултиране и експертна подкрепа за деца и родители. Мултидисциплинарен подход, медиация в действие, доверието като конвертируема сила, бяха още част от темите. Най-интересната част бе свързана със ситуационни казуси и ролеви игри за осъществяване на ефективна образователна медиация в работа по групи и в общата аудитория.
Основната цел на проекта е да подобри прилагането на политиките за приобщаващо образование и образователна интеграция чрез граждански мониторинг на образователната медиация и работата на медиатора в Област Русе. Чрез проектните дейности се повишава информираността и познаването на професията образователен медиатор. Това се случва чрез различни дейности, включващи граждански мониторинг на местните политики, касаещи ролята на медиаторите в образователните институции, както и чрез повишаване на капацитета на представителите на целевите групи за прилагане на интелектуалните продукти на проекта в пряката им работа.
            Междувременно Министерството на образованието на науката даде старт на новия системен проект „Успех за теб“, по който в много училища от област Русе ще бъдат назначени медиатори и социални работници за новата учебна година. Повишената информираност за ползата от образователните медиатори, за която през последните месеци Сдружение БРТИМ работи на територията на областта, ще допринесе за това в повече учебни заведения да има медиатори с разбиране на тяхната значимост.