Продължете към съдържанието

Най-често задавани въпроси

 1. Къде се намира Регионално управление на образованието – Русе и какво е работното време?

гр. Русе, ул.”Църковна независимост” № 18

Работно време: от понеделник до петък

09.00 – 13.00 ч. и 13.30-17.30 ч.

Работно време на звеното за административно облсужване

09.00 – 17.30 ч. без прекъсване

 

 1. Каква е процедурата и какви документи са необходими за легализация на етапи от образование?
 • Редът и условията за признаване на училищно обучение по документи, издадени от училища на чужда държава са определени в Глава пета. Признаване, приравняване и валидиране на резултати от обучението, Раздел І. Признаване на училищно обучение, образование и професионална квалификация на Наредба №11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.
 • Признаването на завършен период или клас за класовете от VІІ до ХІІ включително, на завършен първи гимназиален етап от средната степен на образование, както и признаването на основно образование, на средно образование и/или на професионална квалификация, се извършва от експертна комисия към всяко регионално управление на образованието (РУО).
 • Признаването на завършен период или клас за класовете от І до VІ включително се извършва от директора на приемащото училище, в което лицето желае да продължи образованието си.
 • Какви такси се заплащат за признаване на училищно обучение?
 • Таксите, които се заплащат за признаване на училищно обучение и образование са определени в Тарифа за таксите, които се събират в системата на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС №195 от 08.09.2017 г. (Раздел ІV. Такси за признаване на документ за завършен етап на училищно обучение, степен на образование и степен на професионална квалификация, издаден от училища на чужди държави, и за издаване на удостоверения)
 • За издаване на документ за завършен етап на училищно обучение, издаден от училища на чужда държава, се събира такса 25 лв.
 • За признаване на документи за завършена степен на образование и професионална квалификация, издаден от училища на чужда държава, и за издаване на удостоверение се събира такса 35 лв.
 • Такси не се събират, когато лицата, които искат признаване, са в задължителна училищна възраст.
 • Подробна информация относно процедурата по признаване на училищно образование по документи, издадени от училища на чужда държава, е публикувана са електронната страница на РУО – Русе – линк.

 

 1. Къде се съхранява архива на закрито училище?

Архивът на закрито училище се съхранява в училището, което е определено в заповедта за закриване на министъра на образованието и науката да приеме документацията.

Информация за  училището, което съхранява документацията на закритото  може да получите от служител на РУО – Русе.

 

 1. Каква е процедурата за да се подаде сигнал / жалба в РУО?

Сигнал/жалба до началника на Регионалното управление на образованието – Русе (РУО) се подава в писмен вид в деловодството на РУО-Русе , където се завежда с входящ номер.

 

 1. Каква е процедурата за преминаване на ученик в обучение от разстояние в електронна среда – ОРЕС?

За обучение от разстояние в електронна среда ученикът подава заявление до директора на училището. Към заявлението се прилага декларация от родителите за осигурени условия за провеждане на обучението. Директорът на училището организира обучението на ученика в електронна среда.