Продължете към съдържанието

Национални програми

 Национална програма „Квалификация на педагогическите специалисти“ 2023 г. , Модул 3 „Международно сътрудничество в областта на квалификацията на педагогическите специалисти – обучения по международни споразумения за обучение на учители“

Подбор на учители за участие в обучение, предназначено за учители по професионална подготовка от областите на образование „Техника“ и „Информатика“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, на учители по учебните предмети „Информатика“ и „Информационни технологии“ от общообразователната подготовка или в занимания по интереси в ЦПЛР по направление „Техника“ и „Информатика“ в ЦЕРН – Женева в периода 16 септември – 24 септември 2023 г.

Покана за подбор за участие в учителска програма на Образователния център в ЦЕРН – учители по професионална подготовка в област на образование, „Техника“ и „Информатика“ от Списъка на професиите на професионално образование и обучение и на учители по учебните предмети информатика и информационни технологии от образователната подготовка или в занимания по интереси в ЦПЛР по направление „Техника“ и „Информатика“ .

Информация за срока, реда и условията за кандидатстване на учители по Модул 2 на НП „Мотивирани учители и квалификация“.

Линк с информация за реда и условията за кандидатстване на учители по Модул 2 на Национална програма „Квалификация на педагогическите специалисти“ 2023 г.