Продължете към съдържанието

Нова възможност за моето бъдеще

Пълно наименование:

Проект BG051PO001-4.3.03 „Създаване на система за идентифициране и признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности“ – „Нова възможност за моето бъдеще“

Бенефициент:

Министерство на образованието и науката

Партьори по проекта:

Българска стопанска камара, Българска търговско-промишлена палата, Асоциация на индустриалния капитал в България; с организации на работниците и служителите: Конфедерацията на независимите синдикати в България и Конфедерация на труда „Подкрепа“ и с държавни институции: Министерство на труда и социалната политика, Агенцията по заетостта, Национална агенция за професионално образование и обучение, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерство на правосъдието.

Старт на проекта:

декември 2012 г.

Край на проекта:

октомври 2014 г.

Обхват:

Проектът е с национален обхват.

Обща цел на проекта:

Увеличаванe на възможностите за придобиване на професионална квалификация, за повишаване на пригодността за заетост и на социалната интеграция чрез създаване на устойчива и гъвкава Система за идентифициране и признаване на неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетенции.

Специфични цели:

– Нормативно регламентиране на процеса за идентифициране и признаване на знания, умения и компетенции, придобити чрез неформално обучение и самостоятелно учене;

– Създаване и прилагане на подходящи и ефективни методи и средства за консултиране, идентифициране, оценяване и признаване на знания, умения, и компетенции, придобити чрез неформално и/или самостоятелно учене през целия живот на индивидите;

– Сертифициране на лица, които са придобили своите професионални знания, умения и компетенции по неформален или самостоятелен път;

– Широко популяризиране на възможностите за валидиране на неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетенции сред българската общественост;

Обща стойност на проекта:

5 862 200 лева

към сайта на проекта

към Facebook профила