Продължете към съдържанието

Нов шанс за успех

Проект BG05M2OP001-3.004
„ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ – Фаза 1“

 1. Наименование и седалище на бенефициента:
  – Министерство на образованието и науката съвместно с дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, МОН – 1000 София, бул. “Княз Дондуков” № 2А
 2. Място на изпълнение на проекта:
  – На територията на Република България
 3. Наименование на проекта, за който е отпусната безвъзмездната финансова помощ:
  – Нов шанс за успех
 4. Общ бюджет и размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ по проекта:
  – 24 994 462,50 лева
 5. Планиран брой участници:
  10 000 неграмотни и слабограмотни
  лица над 16-годишна възраст, които нямат статут на ученици
 6. Начало – 21.09.2016 г. / Край – 21.12.2018 г.

Цели на проекта:

 • Създаване на среда за насърчаване на грамотността, в която специално място се отделя на съвременните информационни средства и на учителя;
 • Създаване на организационни възможности за учене през целия живот, водещи до продължаване на образованието, до включване в пазара на труда и до повишаване на качеството на живот.

Видове курсове:

 • Курс за ограмотяване на възрастни с хорариум 600 учебни часа;
 • Курс за обучение на възрастни за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап (V, VІ или VІІ клас) с хорариум 360 учебни часа.

Основни дейности:

 • Популяризиране на необходимостта от повишаване и насърчаване на грамотността и привличане на общественото внимание към ползите от повишаване на грамотността;
 • Разработване на програми за курсове за обучение на възрастни за завършване на етапи от основната образователна степен;
 • Създаване, отпечатване и разпространение на учебни средства, предназначени за обучение на възрастни.
 • Организиране и провеждане на курсове за ограмотяване и на курсове за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап;
 • Осигуряване на възможности за продължаване на образованието в гимназиалния етап на средното образование чрез организиране на дистанционно обучение;
 • Разработване на инструментариум за сертифициране на резултатите от обучението в курсовете за ограмотяване на възрастни и в курсовете за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап, издаване на документи;
 • Разработване и пилотно прилагане на система за валидиране на резултати от неформалното обучение и информалното учене;
 • Качествен анализ на резултатите от проведените дейности.

към сайта на проекта