Продължете към съдържанието

Нормативна уредба

Закон за предучилищното и училищното образование

Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието

Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план

Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда

Наредба № 5 от 03.06.2016 за предучилищното образование

Наредба № 5 от 30.11.2015 за общообразователната подготовка

Наредба № 7 от 11.08.2016 за профилираната подготовка

Наредба № 8 от 11.08.2016 год. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

Наредба № 10 от 01.09.2016 год. за организация на дейностите в училищното образование

Наредба № 11 от 01.09.2016 за оценяване на резултатите от обучението на учениците

Наредба № 15 от 01.09.2016 за статута и професионалното развитие на на учители, директори и други педагогически специалисти

Наредба № 16 от 01.06.2022 г. за провеждане на конкурси за заемане на длъжността „директор“ в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование

Наредба № 18 от 09.09.2021 год. за инспектиране на детските градини и училищата

Наредба за детските и ученинически пътувания с обща цена

Наредба за приобщаващото образование

Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование


Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфилт на интереси.