Продължете към съдържанието

Нормативна уредба

Закон за предучилищното и училищното образование (публикувано на 22.04.2024 г.)

Закон за професионалното образование и обучение (публикувано на 29.03.2024 г.)

Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието (публикувано на 12.06.2023 г.)

Наредба № 1 от 19.02.2022 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация  (публикувано на 09.01.2023 г.)

Наредба № 1 от 08.09.2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуална система на обучение) (публикувано на 28.05.2018 г.)

Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план (публикувано на 25.08.2023 г.)

Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда (публикувано на 26.03.2024 г.)

Наредба № 5 от 03.06.2016 за предучилищното образование (публикувано на 26.03.2024 г.)

Наредба № 5 от 30.11.2015 за общообразователната подготовка (публикувано на 01.09.2023 г.)

Наредба № 7 от 11.08.2016 за профилираната подготовка (публикувано на 24.09.2021 г.)

Наредба № 8 от 11.08.2016 год. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование (публикувано на 22.04.2024 г.)

Наредба № 9 от 19.08.2016 год. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование (публикувано на 14.10.2020 г.)

Наредба № 10 от 01.09.2016 год. за организация на дейностите в училищното образование (публикувано на 19.12.2023 г.)

Наредба № 11 от 01.09.2016 за оценяване на резултатите от обучението на учениците (публикувано на 22.04.2024 г.)

Наредба 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование (публикувано на 01.09.2023 г.)

Наредба № 15 от 22.07.2019 за статута и професионалното развитие на на учители, директори и други педагогически специалисти (публикувано на 26.03.2024 г.)

Наредба № 16 от 01.07.2022 г. за провеждане на конкурси за заемане на длъжността „директор“ в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование (публикувано на 05.01.2024 г.)

Наредба № 18 от 09.09.2021 год. за инспектиране на детските градини и училищата (публикувано на 08.10.2021 г.)

Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование (публикувано на 26.03.2024 г.)

Наредба за детските и ученинически пътувания с обща цена (публикувано на 11.04.2024 г.)

Наредба за приобщаващото образование (публикувано на 26.03.2024 г.)

Постановление №98 от 7 юли 2023 г. за изменение и допълнение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление №219 на Министерски съвет от 2017 г.             (публикувано на 14.07.2023 г)

Списък на иновативните училища        (публикувано на 14.07.2023 г)  


Закон за противодействие на корупцията (публикувано на 06.10.20243г.)
Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (публикувано на 02.05.2024 г.)
Наредба №1/27.07.2023 г. за воденето на регистъра на сигналите по чл. 18  от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения и за препращане на вътрешни сигнали към комисията за защита на личните данни (публикувано на 02.05.2024 г.)