Продължете към съдържанието

Обучение на наставници по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“ в Професионална гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура „Йосиф Вондрак“– Русе

В Професионална гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура „Йосиф Вондрак“– Русе в периода от 6.10.2022 г. до 10.10.2022 г. беше организирано обучение на наставници по проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. В обучението участваха трима представители на фирма „Ирим“ ООД – Русе. Дейността беше реализирана по предварително съгласуван график от работодателя и училището.

Обучението беше осъществено от г-жа Велислава Шпилько – учител теоретично обучение в ПГДВА „Йосиф Вондрак“ – Русе.

Целта на обучението на наставниците е придобиване и развитие на социални компетентности, съобразни с особеностите на икономическия сектор; оценяване на обучението в реална работна среда чрез ефективно сътрудничество между професионалната гимназия и бизнеса.