Продължете към съдържанието

Обучение на наставници по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“ в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе

В Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе от 3. до 7. октомври 2022 г. се провежда обучение на наставници за придобиване на организационни и психологически знания и умения при осъществяване на обучение чрез работа (дуална система на обучение). Курсът с представители на партньорски фирми от шивашката промишленост е организиран във връзка с реализиране на Дейност 4. „Обучение на наставници в педагогически и методически умения“ в рамките на Проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. В обучението участват представители на следните фирми: „Бадер България“ КД, НИМЕК ООД, „Елена Фешън Русе“ ЕООД.
Целта на обучението на наставниците е придобиване и развитие на социални компетентности, съобразно с особеностите на икономическия сектор; оценяване на обучението в реална работна среда чрез ефективно сътрудничество между професионалната гимназия и бизнеса.