Продължете към съдържанието

ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ ОТ ПГО „НЕДКА ИВАН ЛАЗАРОВА“ – РУСЕ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ДУАЛНАТА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ“

В периода от 18 до 19 март 2023 г. педагогически специалисти от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе участваха в обучение на тема „Нови техники и технологии с 3D модели и 3D принтиране“ в рамките на проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд.
Теоретичните часове, организирани от ЦПО към Русенски университет „Ангел Кънчев“ и водени от доц. д-р инж. Алексанър Иванов, бяха с акцент върху особеностите на 3D принтиращи системи, интерфейс на софтуеъра за моделиране, създаване и работа с STL файлове.
Учителите имаха възможност да създадат 3D модели с ориентация в работното пространство, оразмеряване, създаване на смесена и добавена реалност. Опит, който ще бъде полезен при реализиране на иновативно обучение в изградения към училището STEM център.
Практическото обучение бе проведено на 20 март 2023 г. във фирмата – партньор на гимназията „Геяна“ ООД.

""

""

""

""

""

""