Продължете към съдържанието

Обявена от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/ Конкурсна процедура 33.23-2024

Във връзка с писмо на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/ № 20-21-00-020/04.07.2024 г., Ви уведомявам, че е обявена нова конкурсна процедура 33.23-2024 г. за набиране на проектни предложения, свързани с образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.

Допустими кандидати са: институции в системата на предучилищното и училищното образование – детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие, включително центрове за специална образователна подкрепа, и специализирани обслужващи звена (регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, Национален дворец на децата и Държавен логопедичен център); регионални управления на образованието; държавни висши училища и общини. Информацията е публикувана на електронната страница на Центъра: http://coiduem.mon.bg.

Краен срок за кандидатстване: 05 август 2024 г, 23:59 ч.