Продължете към съдържанието

Обявяване на процедура за подбор при мобилност по чл. 81а от Закона за държавния служител за длъжността „старши експерт по чужд език и по майчин език“

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати, участвали в подбор при мобилност по чл. 81а от ЗДСл за длъжността „старши експерт по чужд език и майчин език  в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Русе (публикувано на 14.06.2024г.)

Заповед за обявяване на процедура за подбор при мобилност по чл. 81а от Закона за държавния служител за длъжността „старши експерт по чужд език и по майчин език“ (публикувано на 03.06.2024 г.)

Критерии за извършване на подбора (публикувано на 03.06.2024 г.)