Продължете към съдържанието

Ограмотяване на възрастни

Пълно наименование:

Проект BG051PO001-4.3.01-0001 „Ограмотяване на възрастни“ – „Нов шанс за успех“

Бенефициент:

Министерство на образованието и науката, чрез дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”

Териториален обхват:

Проектът е с национален обхват.

Цели на проекта:

Обща цел – чрез ограмотяване и формиране на ключови компетентности да бъде улеснен по-нататъшният достъп на неграмотните и слабограмотни хора до общообразователна и професионална подготовка и съответно до по-конкурентно им участие на пазара на труда

Специфични цели:

– Да бъде осигурено организационно и методически обучението на неграмотни и слабограмотни лица над 16 годишна възраст.
– Да бъдат включени в учебна дейност неграмотни и слабограмотни лица над 16 години, които нямат завършен начален етап или клас от прогимназиалния етап на основно образование.
– Да бъдат сертифицирани успешно завършилите обучението като предпоставка за успешното им включване в пазара на труда.

Основни цели:

– Организиране на разяснителни дейности.
– Осигуряване на обучението на възрастни с учебни и методически материали.
– Квалификация на учители по андрагогика.
– Провеждане на обучение за ограмотяване (изучаване на учебно съдържание за начален етап на образование).
– Провеждане на обучения за формиране на ключови компетентности (изучаване на учебно съдържание за клас от прогимназиялния етап на образование – V,VІ,VІІ клас).
– Сертифициране на резултатите от обучението.
– Създаване на регистър за издадените удостоверения.

Описание на целевата група:

– Да са на възраст над 16 години.
– Да нямат статут на ученици.
– Да не са посещавали училище или да са завършили само първи, втори или трети клас.
– Да не са включени и да не са участвали в обучение за ограмотяване по проекти и програми, финансирани от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Програма ФАР, държавния бюджет или от какъвто и да било друг публичен източник.
– Да са заявили писмено своето желание за включване в обучение по проекта (заявление по образец).

Обща стойност на проекта:

15 000 000 лева

Списък на училищата, участващи по проекта в област Русе:

Община Населено място Име на училище
1. Ветово Ветово СОУ „Васил Левски“ с ПП
2. Иваново Тръстеник ОУ „Васил Левски“

към сайта на проекта