Продължете към съдържанието

ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ПЪРВА КОПКА“ ЗА СТАРТИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.

          На 04.07.2023 г. от 10,00 ч. в Професионална гимназия по електротехника и електроника „Апостол Арнаудов“ – гр. Русе, се проведе официална церемония „Първа копка“ за стартирането на изпълнението на договор с предмет „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за модернизация на образователната инфраструктура на Професионална гимназия по електротехника и електроника „Апостол Арнаудов“, гр. Русе“. Договорът е на стойност 2 016 000 лв. с вкл. ДДС и е сключен в изпълнение на проект BG16RFOP001-3.002-0004-С01 „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 17 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Велико Търново, Габрово, Ловеч, Русе и Търговище“.

           Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и е част от Процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“.
Основните дейности, които се предвижда да бъдат изпълнени по проекта, са както следва:
      1. Топлоизолация на фасади.
      2. Абонатна станция и отоплителната инсталация – пълна подмяна на отоплителната станция, доставка и монтаж на нова абонатна станция.
      3. Вътрешен ремонт на сграда – подмяна на съществуващите врати с алуминиеви с ПДЧ пълнеж, частична шпакловка, боядисване.
     4. Подмяна на осветителни тела и осветителни крушки с енергоспестяващи.
     5. Достъпна архитектурна среда – подемна платформа за лица в неравностойно положение до първия етаж на сградата и рампа до входа на физкултурния салон; асансьорна уредба с 4 спирки от партер до 4-ти етаж; адаптиране на санитарни възли за хора с увреждания на 2, 3 и 4 етаж, идентични на изградената на 1 етаж.
     6. Пожароизвестителна инсталация с гласово оповестяване.
     7. Подобряване на прилежащо дворно пространство и спортна площадка.
Безвъзмездната финансова помощ за строително-ремонтните дейности по проекта за ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“, гр. Русе е 2 016 000 лв. с вкл. ДДС.

      Гости на церемонията бяха: Г-жа Детелина Ачева – Зам.-областен управител на Област Русе, г-н Иво Пазарджиев – Председател на Общински съвет Русе, д-р Росица Георгиева – Началник на Регионално управление на образованието – Русе, г-н Енчо Енчев – Зам.-кмет на Община Русе, г-жа Таня Тодорова – Началник отдел „Образование, спорт и младежки дейности“ Община Русе, проф. д-р инж. Пламен Даскалов – Зам.-ректор по развитие, координация и продължаващо обучение на Русенския университет „Ангел Кънчев“,отец Светослав Георгиев от Православен храм „Св. Арх. Михаил“, инж. Велизар Ранев – Управител на Дружество „Интерстрой“ и РСБ ООД, г-н Светлин Радков – Управител на Медия Интер Груп ЕООД – София, инж. Айдън Юсеинов – Директор на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ гр. Русе в периода 2006г. – 2017г., инж. Валерий Машев – Бивш възпитаник на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ гр. Русе, д-р инж. Милчо Цонев – Председател на съвета на директорите на „Интертрейд“ АД и бивш възпитаник на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ гр. Русе, представители на Дирекции Инвестиционно проектиране, устройство и кадастър и       Инфраструктура, строителен и инвеститорски контрол към Община Русе, учители, приятели на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ гр. Русе и медии.