Продължете към съдържанието

Подкрепа за успех

ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕЖДУУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТ РУСЕ

ПО ПРОЕКТ BG05M20P001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

 

В изпълнение на Дейност 8 по проект „Подкрепа за успех“  РУО – Русе организира провеждане на междуучилищни дейности с училища, които са участвали в изпълнението на Дейност 3 и Дейност 4 по проекта.

Междуучилищните дейности ще се проведат през м. май – юни 2022 год. в следните училища-домакини:

– ОУ „Васил Априлов“ –  Русе;

– ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Семерджиево;

– ПГРКК – Русе;

– СУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Сливо поле;

– СУ „Васил Левски“ с ПП – гр. Ветово.

В междуучилищите дейности ще вземат участие ученици от училища от община Русе, община Сливо поле и община Ветово. В рамките на дейностите учениците ще представят своите постижения, умения и способности от участието си по проект „Подкрепа за успех“.

ТЕУП – Русе

 

РЕГИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ

за представяне на добри практики по Дейност 7 „Дейности за работа с родителите чрез включване на образователни медиатори, социални работници, ромски авторитети и лидери, представители на неправителствени организации и др. заинтересовани лица в образователния процес и насърчаване на сътрудничеството с педагогическите специалисти за намаляване на риска от преждевременно напускане на образователната система от учениците“ на проект „Подкрепа за успех“

На 27 юни 2022 година в ОУ „Никола Обретенов“ – Русе се проведе Регионална информационна кампания за представяне на добри практики от образователни медиатори и директори на училища в област Русе по Дейност 7 от проект „Подкрепа за успех“.  Събитието е организирано от Териториалния екип за управление на проект „Подкрепа за успех“. Участници бяха директори на училища, образователни медиатори и социални работници, които работят от 2019 г. по тази дейност от проекта. В информационната кампания участие взе доц. д-р Йосиф Нунев – координатор  по Дейност 7 в екипа за управление на проекта (ЕУП) към МОН. Бяха представени успешни практики от дейностите за работа с родителите чрез включването на образователни медиатори и социални работници, коментирани бяха и постигнатите резултати от тях. Своята житейска история на млад човек от ромски произход, който избира пътя на образоването, сподели студентката по право в РУ „Ангел Кънчев“ Николина Иванова.

Гости на информационната кампания бяха представители на Областна администрация – Русе, на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Русе и на експерти от общините в областта.

" " " " " " " " " "

 

МЕЖДУУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

В област Русе през периода май – юни 2022 г. бяха организирани и проведени междуучилищни дейности  (Дейност 8) по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

В събитието се включиха ученици, участвали в групите за допълнителни обучения и в групите за занимания по интереси. В рамките на междуучилищните дейности участниците от различните училища представиха своите постижения, умения и способности от участието си в дейностите по проекта.

Училищата, определени за домакини на Дейност 8, организираха и координираха всички дейности във връзка с провеждане на събитието. За всяка планирана междуучилищна дейност училището домакин изготви програма, която включва информация за формата и темата на дейността, мястото и времето на провеждане, участниците в дейността – съответните училища, наименованията на групите и брой ученици.

Училище домакинУчилища участници
1. ОУ „Бр. Миладинови“
2. ОУ „Ал. Константинов“
ОУ „Васил Априлов“3. ОУ „Хр. Смирненски“
4. ОУ „Н. Обретенов“
5. ОУ „Т. Кърджиев“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Семерджиево1. ОУ „Г. С. Раковски“ – Ново село
2. ОУ „От. Паисий“ - Тетово
3. НУ „В. Априлов“ - Хотанца
1. ОУ „Ив. Вазов“ – Голямо Враново
СУ „Св. Паисий Хилендарски“ – Сливо поле2. ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ - Ряхово
1. ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ - Сеново
2. ОУ „П. Р. Славейков“ - Смирненски
СУ „В. Левски“ с ПП - Ветово3. СУ „Хр. Ботев“ - Глоджево
ПГЕЕ „Ал. Арнаудов“ – Русе1. ПГЕЕ „Ал. Арнаудов“ – Русе
2. ПГРКК – Русе

Проведените междуучилищни дейности имаха забавен и творчески характер. Училищата домакини създадоха за участниците мотивираща и позитивна среда за популяризиране на постиженията, компетентностите и творческите резултати на учениците чрез участието им в разнообразните междуучилищни дейности и инициативи – занимателни игри по български език и литература „Разкажи ми за Русе“,  забавни игри по математика „Животински свят“; викторина, дебат, фотографски фестивал и др.

Участниците не само искрено се забавляваха, но демонстрираха бързина, находчивост, умения за работа в екип. Всички ученици получиха подаръци с логото на проекта.

 

Териториален екип за управление на проекта

Обучения на още 60 педагогически специалисти от област Русе в изпълнение на Дейност 2 по проект BG05M20POOI-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ ”, финансиран по ОП НОИР 2014-2020 г., през учебната 2021/2022 година

В изпълнение на Дейност 2 по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ през учебната 2021/2022  година в област Русе в периода 11 ноември – 8 декември 2021 г. ще се проведат обучения на още 60 педагогически специалисти за прилагане на инструментариума за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа по направления съгласно следните графици:

 1. График – начален етап (2 групи с общо 35 педагогически специалисти)
 2. График – График – БЕЛ и обществени науки (1 група с общо 15 педагогически специалисти)
 3. График – математика, информационни технологии и информатика (1 група с общо 10 педагогически специалисти

 

Обученията ще се проведат синхронно от разстояние в електронна среда чрез средствата на информационните и комуникационни технологии. Използваната електронна платформа ще бъде съобразена с изискванията на чл. 49, ал. 8 от Наредба № 15 от 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и ще бъде администрирана от училището домакин на обученията ОУ „Н. Обретенов“ – Русе.

 

 

Териториален екип за управления на проекта – Русе

 


Обучения на 225 педагогически специалисти от област Русе в изпълнение на Дейност 2 по проект BG05M20POOI-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ ”, финансиран по ОП НОИР 2014-2020 г.

В изпълнение на Дейност 2 по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ през учебната 2020/2021  година в област Русе ще се проведат обучения на 225 педагогически специалисти за прилагане на инструментариума за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа по направления съгласно следните графици:

 

 1. График – начален етап
 2. График – математика, информационни технологии и информатика
 3. График – природни науки
 4. График – БЕЛ и обществени науки
 5. График – БЕЛ – ДЗИ
 6. График – чужд език
 7. График – професионална подготовка

 

Обученията ще се проведат синхронно от разстояние в електронна среда чрез средствата на информационни и комуникационни технологии. Използваната електронна платформа ще бъде съобразена с изискванията на чл. 49, ал. 8 от Наредба № 15 от 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и ще бъде администрирана от училищата домакини на обученията, както следва:

 1. Училище домакин: ОУ “Н. Обретенов” – Русе – за обученията в начален етап (4 групи с общо 70 учители) и природни науки (1 група с общо 13 учители);
 2. Училище домакин: ПГЕЕ “Ап. Арнаудов” – Русе: за обученията по български език и литература и обществени науки (4 групи с 58 учители); български език и литература – учители за подготовка на ученици за ДЗИ (1 група с общо 10 учители), и чужд език (1 група с 10 общо учители);
 3. Училище домакин: Професионална гимназия по речно корабостроене и корабоплаване – Русе: за обученията по математика, информационни технологии и информатика (3 групи с общо 54 учители) и професионална подготовка (1 група с общо 10 учители).

      Териториален екип за управления на проекта – Русе

 

                           Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне BG05M2ОP001-2.011 „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
♣ Общата стойност на проекта е 127 759 359.94 лева
♣Продължителността на проекта е 30 месеца, считано от 28.02.2019 г.
             Проектът „Подкрепа за успех“ е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети.
Основната цел е да се подпомогне равният достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.
В резултат на дейностите трябва да се постигне намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система и системата на обучение, както и към повторното им включване. Фокусът е към ученици в начален и в прогимназиален етап. В зависимост от индивидуалните потребности ще се извършват дейности за допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както и за мотивиране на учениците за задържанe в училище и за предотвратяване на преждевременното напускане.
           Заложените индикатори за изпълнение на проекта са:

 • Училища, предлагащи дейности за повишаване мотивацията за учене чрез развитие на специфични знания, умения и компетентности – 1 500
 • Брой ученици, обхванати от дейности по кариерно ориентиране – 47 340
  Специфичен индикатор за процедурата:
 • Ученици в риск от отпадане от образователната система, включени в дейности по процедурата – 120 000
  Очакван резултат:
 • Относителен дял на учениците, напуснали по необективни причини формалното образование от общия брой ученици – не повече от 1,43%
  Целеви групи в проект „Подкрепа за успех“ са:
  – ученици в риск от отпадане;
  – ученици, на които е необходимо предоставяне на услуги по кариерно ориентиране в прехода от прогимназиален към гимназиален етап на образование;
  – ученици в училищата с по-ниска концентрация на ученици в риск от ранно отпадане;
  – педагогически специалисти и др. заинтересовани страни (родители, представители на неправителствени организации, образователни медиатори, социални работници, ромски авторитети и лидери и др.).

                Методология за определяне на училищата, които ще участват в проекта:
В проекта са включени 1652 училища, от които 885 с висока концентрация на ученици от уязвими групи, а 767 училища с по-ниска концентрация на ученици от уязвими групи са определени в Методология по следните допълнителни критерии:
1. Брой ученици с над 100 извинени и над 10 неизвинени отсъствия;
2. Резултати от НВО след IV клас по български език и литература;
3. Резултати от НВО след VII клас по български език;
4. Резултати от НВО след VII клас по математика;
5. Резултати от задължителния държавен изпит по български език и литература след XII клас.
               Демаркация с други проекти, финансирани по ОП НОИР 2014-2020 г.
С цел минимизиране на риска от дублиране на дейности, разходи и включване на едни и същи лица от целевите групи в идентични дейности, финансирани едновременно по различни проекти, е извършена демаркация за училищата, участващи в интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“– Компонент 1 (Интегрирана схема между ОП РЧР и ОП НОИР).
               Допустими дейности
               Дейност 1. Изработване на инструментариум за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа.
Дейността цели да се създаде и внедри в работата на педагогическите специалисти инструментариум (методика, включваща различни инструменти за оценка на системните пропуски и затрудненията при усвояване на учебното съдържание от учениците), въз основа на който ще може:
1. да се идентифицират учениците в риск от преждевременно напускане на образователната система;
2. да се определят конкретните потребности от предоставяне на индивидуална подкрепа на всеки ученик в риск от преждевременно напускане на образователната система;
3. да се организират допълнителни обучения като част от общата подкрепа за личностно развитие за преодоляване на системните пропуски и/или за превенция на затрудненията на учениците. Прилагането на инструментариума следва да позволи ранно идентифициране на групи ученици с различни пропуски и затруднения при усвояване на учебното съдържание и прилагане на диференциран подход при определяне на потребностите им от индивидуална подкрепа, както и да подпомогне учителите при планиране на теми, методи и подходи и при подбора на конкретните образователни материали, с които да работят с учениците в риск от преждевременно напускане на образователната система.
               Дейност 2. Организиране и провеждане на обучения на педагогическите специалисти за прилагане на инструментариума за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа.
             

              Около 10 500 учители ще бъдат обучени как да идентифицират навреме учениците в риск. Обученията на педагогическите специалисти са насочени към повишаване на професионалната им компетентност за идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за прилагане на диференциран подход при определяне на потребностите на учениците от допълнително обучение като част от общата подкрепа за личностното им развитие.
В рамките на обученията педагогическите специалисти ще се запознаят със спецификата на инструментариума за идентифициране на пропуските и затрудненията при усвояването на учебното съдържание за различни групи ученици в различни етапи на образование и за овладяване на техники за работа с учениците за преодоляване на пропуските и затрудненията им в обучението. Целта е повишаване на мотивацията на учениците за обучение и задържането им в образователната система.
Обученията ще са отворени за всички желаещи педагогически специалисти, които ще прилагат инструментариума в училищата, включени в проекта. Включването на педагогическите специалисти в обученията е чрез прилагане на принципите за доброволно участие и за подбор на ниво „училище“.
               Дейност 3. Осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците в съответствие с чл. 17 и чл. 27 от Наредбата за приобщаващото образование чрез допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и/или за преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание.
Дейността обхваща допълнителни обучения по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и/или преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание в съответствие с индивидуалните потребности на всеки ученик чрез осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие съгласно чл. 17, 27 и 30 от Наредбата за приобщаващо образование.
Тази дейност е насочена към идентифицираните ученици в риск от преждевременно напускане, които се обучават в училища с висока концентрация на такива ученици, и предвижда: допълнителни обучения по български език и литература и по математика – за ученици от началния етап на основното образование; приоритетно по български език и литература, по математика и по природни науки – за ученици от прогимназиалния и от първи гимназиален етап; по други учебни предмети, в т.ч. и от професионалната подготовка, по които учениците имат натрупани пропуски, които са причина за ниски образователни резултати и за невъзможност да завършат успешно клас, етап или степен, което води до демотивация и отпадане от училище; по български език като чужд – за ученици, за които българският език не е майчин, с цел подкрепа на приобщаването им и за намаляване на риска от преждевременно напускане на образователната система.
               Дейност 4. Допълнителни обучения във втори гимназиален етап за преодоляване на пропуски при усвояването на учебното съдържание и/или за актуализация на компетентностите с цел успешно полагане на държавния зрелостен изпит по български език и литература, както и държавни зрелостни изпити по други предмети от общообразователната подготовка.
Дейността е насочена към ученици от класовете от втория гимназиален етап на образование за провеждане на допълнителни обучения за преодоляване на пропуски при усвояването на учебното съдържание и/или за актуализация на компетентностите с цел успешно полагане на държавния зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература, както и на държавните зрелостни изпити по други предмети от общообразователната подготовка.
Изпълнението на дейността следва да спомогне за намаляване на броя на преждевременно напусналите образователната система и/или увеличаване на броя на успешно завършилите средно образование.
               Дейност 5. Осъществяване на обща подкрепа чрез осигуряване на занимания по интереси за стимулиране на творческите изяви и за повишаване на мотивацията за учене – за учениците от училищата с по-ниска концентрация на ученици в риск от ранно отпадане (минимум 2% от общия брой на учениците в съответното училище), в т.ч. и тези, участващи в дейност 3.
               С 15 процента от средствата по проекта ще се финансират занимания по интереси.
Дейността е насочена към ученици, които се обучават в училища с по-ниска концентрация на ученици в риск от ранно отпадане. Целта е да се повиши мотивацията за учене на учениците в риск от отпадане посредством организиране на съвместни занимания по интереси и стимулиране на творческите изяви чрез включване в изпълнението на дейността и на ученици, извън целевата група. Заниманията се организират приоритетно в тематичните направления: „Дигитална креативност“, „Природни науки“, „Математика“, „Технологии“, „Изкуства и култура“, „Гражданско образование“, „Екологично образование и здравословен начин на живот“, „Спорт“, както и в други направления съобразно желанията и интересите на учениците и възможностите на училището.
Разработеното от ръководителите на групи съдържание на заниманията по интереси няма да дублира съдържанието на учебните предмети и ще се съобразява с възрастта, възможностите и интересите на учениците, към които е насочено. Изпълнението на дейността има допълващ характер към мерките по операцията и няма да надвишава 15% от общия бюджет.
                Дейност 6. Осъществяване на обща подкрепа чрез кариерно ориентиране с цел подготовка за преход към следваща степен, за мотивация за продължаване на образованието, за участие на пазара на труда, кариерно ориентиране за учениците от прогимназиалния етап на образование (от 5-ти до 7-ми клас) посредством центровете за подкрепа за личностно развитие, включително и по обучителната система STEM, когато е приложимо и др.
Дейността има за цел да мотивира и насочва към системата на професионалното образование учениците в риск от отпадане, което от своя страна да допринесе за намаляване броя на преждевременно напусналите образователната система. Изпълнението на дейността ще създаде информационни и диагностични ресурси за осигуряване на устойчивост в работата по кариерно ориентиране с учениците от V-VII клас, които са в риск от преждевременно напускане на образователната система. Дейността ще надгради постигнатите резултати по проект BG05M2OP001-2.001-0001-C07 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран по ОН ПОИР 2014 – 2020 г. За изпълнение на дейността ще бъде разработен инструментариум за кариерно ориентиране на ученици от V до VII клас в риск от преждевременно напускане на образователната система.
Дейностите за кариерно ориентиране на минимум 47 340 ученици от V до VII клас от училищата, включени в проекта, ще се извършва от кариерните консултанти на центровете за подкрепа за личностно развитие на два етапа:
1. групови дейности за запознаване или информиране за професии с първа, втора и трета степен на професионална квалификация от СППОО;
2. определяне на професионалните интереси на учениците (дейността се провежда индивидуално).
                Дейност 7. Дейности за работа с родителите чрез включване на образователни медиатори, социални работници, ромски авторитети и лидери, представители на неправителствени организации и др. заинтересовани лица в образователния процес и насърчаване на сътрудничеството с педагогическите специалисти за намаляване на риска от преждевременно напускане на образователната система от учениците.
Дейността е насочена към намаляване на риска от преждевременно напускане на образователната система от учениците, чрез включването на родителите на учениците в риск от отпадане от образователната система. Основна роля в изпълнението на дейността имат образователни медиатори, социални работници, ромски авторитети и лидери, представители на НПО и други заинтересовани лица, които да подпомогнат приобщаването на родителите към образователния процес и да спомогнат за по-ефективното сътрудничество с педагогическите специалисти. Дейността ще се реализира чрез:
– разработване на информационни материали и др., насочени към родителите на ученици в риск от отпадане от образователната система;
– провеждане на кампании, лектории, срещи и други събития от училищата съвместно с представители на общините, РУО и други заинтересовани страни за насърчаване на сътрудничеството между тях с цел намаляване на риска от отпадане;
– подбор и назначаване на образователни медиатори и/или социални работници и др.;
– организиране и провеждане на еднодневни семинари с директорите, образователните медиатори и социални работници за работа с родителската общност.
Акцент на дейността е осигуряване на психологическа и социална подкрепа на родителите на деца от уязвимите групи за преодоляване и приемане на различието, формиране на умения у родителите за преосмисляне на ценностната система, здравословен начин на живот в семействата им и активното им социално приобщаване.
                 Дейност 8. Участие в междуучилищни дейности по т. 3, 4 и 5. Отделното училище ще може да инициира изготвянето на междуучилищна програма, да се включва в такава предложена от друго(и) училище(а) или да се присъедини към дейности, чиито реализация е вече стартирала.
Междуучилищните дейности ще се провеждат съвместно от две или повече училища. Дейността следва да се изпълнява от училищата с по-ниска концентрация на ученици от уязвими групи съвместно с училищата, определени в Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование. В зависимост от конкретната тематика на междуучилищната дейност или вида на инициативата (междуучилищни конкурси, състезания, концерти и др.) в нея могат да участват групи със сходни или различни дейности за занимания по интереси, както и да се организират междуучилищни дейности с ученици, включени в допълнителни обучения по Дейности 3 и 4.
Всяко едно училище от общо включените по проекта –1652, трябва да участва в не по-малко от шест междуучилищни събития (междуучилищни конкурси, състезания, концерти и др.) на година.

към сайта на проекта