Продължете към съдържанието

Представителна изява – открит урок по английски език

През учебната 2022-2023 година учители по английски език осъществяват дейности по Проект № 2022-1-BG01-KA122–SCH-000072732 „Мотивирани учители за европейско образование”, Програма „Еразъм +“ КД 1 „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Училищно образование“. Проектът е свързан с обучение на учители, които посетиха два курса на теми „Креативни стратегии за учители по език“ и Четирите „к“ – креативност, критично мислене, комуникация и колаборация в училищата“ във Флоренция, Италия и Барселона, Испания. Преподавателите имаха възможност да работят в международни екипи, да споделят и обменят опит със свои колеги от Дания, Естония, Хърватска, Португалия, Ирландия и Словакия.
Идеята на екипа е учителите в ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе да приложат и споделят наученото в открити уроци за учители от други училища в Русе и като вътрешноучилищна квалификация за свои колеги от гимназията.
С подкрепата на Регионално управление на образованието – Русе на 16.02.2023 г. се проведе първият открит урок с учениците от VIII „б“ клас, с интензивно изучаване на английски език, на тема Необикновени музеи по света. Учениците работиха в отбори с разпределени отговорности – подбор на информацията за необичайни музеи от Китай, Япония, Индия, Мексико, Америка, Австралия и Европа, дигитално изпълнение и дизайн, публично говорене. За да създадат своите презентации, те ползваха интерактивни инструменти като Story Jumper, Toony Tool и QR generator. Викторината в края на часа бе създадена от тях в платформа Typeform. Урокът подготви и проведе г-жа Соня Арнаудова – учител по английски език и координатор на проекта.
Гости на урока бяха г-жа Сюзан Ферхадова – ст. експерт по чужд език и по майчин език в РУО – Русе, ръководството, учители по английски език от СУ „Възраждане“, СУ „Васил Левски“, СУ „Йордан Йовков“, ПГ по дървообработване и вътрешна архитектура „Йосиф Вондрак“, ПГ по електроника и електротехника „Апостол Арнаудов“, ПГ по туризъм „Иван П. Павлов“, ПГ по механотехника „Юрий Гагарин“, ПГ по речно корабостроене и корабоплаване, ПГ по облекло „Недка Иван Лазарова“.
След урока учителите обсъдиха изпълнението на целите на урока и урочните дейности, а именно развиване на уменията за работа в екип, за носене на лична отговорност и принос за общия успех, умението за говорене и публично представяне на информация, подбор на информация и представянето й в сбит вид по интересен начин, дигитални умения, обогатяване на знанията за необичайни музеи по света.
Преподаватели, участващи в Проекта са г-жа Соня Арнаудова, г-жа Евелина Копчева, г-жа Ива Калинкова, г-н Драгомир Митев и г-жа Анелия Георгиева – директор и преподавател по английски език.
Предстоят още два открити урока през март 2023 г. Ще се проведе междупредметен урок по математика и английски език в VIII „а“ клас, с интензивно изучаване на английски език, на тема: Числото Пи, с преподаватели г-жа Диана Русева и г-жа Ива Калинкова. Последният открит урок ще се проведе от г-н Драгомир Митев с ученици от Х клас.
За осъществяването на уроците учителите си сътрудничат с доц. д-р Валентина Василева – ръководител на катедра „Педагогика, психология и история“ в Русенски университет „Ангел Кънчев“.

""

""

""