Продължете към съдържанието

Представяна на добра педагогическа практика по биология и здравно образование

На 4. 04. 2023 г. в МГ „Баба Тонка“ се проведе открита педагогическа

практика по биология и здравно образование в VII клас, представена от г-жа

Снежана Пенева, старши учител по биология и здравно образование в МГ „Баба

Тонка“ – гр. Русе.

Урокът за обобщение на тема „Основни жизнени процеси при безгръбначни

животни“ беше организиран като състезание, в което учениците от различните

отбори решаваха задачи, свързани с таксономията, морфологията и физиологията

на безгръбначните животни. Част от задачите бяха подготвени от учителя чрез

платформата learningapps.org, а в практическата задача седмокласниците

демонстрираха своите умения за работа с микроскоп.

Събитието се проведе в биохимичния лабораторен център на МГ „Баба Тонка“ в

присъствието на учители по биология и здравно образование и по човекът и

природата от училища в област Русе и г-жа Милена Банева – старши експерт по

природни науки и екология в РУО – Русе.