Продължете към съдържанието

През лятото на 2022 година ще се осъществят два проекта по програми за обучителна практика в Италия за учениците от на ПГСС „Ангел Кънчев“ – Русе

Проектите се реализират в контекста на Европейския план за развитие на ПГСС „Ангел Кънчев“ – Русе и набелязаните ключови сфери за подобрение, насочени към: формиране на международни партньорства, укрепване и разширяване на международната дейност на ПГСС „Ангел Кънчев“; интернационализация на образователния процес чрез изпращане на мобилности в Европа с оглед подобряване на пригодността на обучаемите за бъдеща заетост; разширяване на възможностите за нашите ученици да учат чужди езици, да научават за
други култури, да придобиват мултикултурен опит.
В съответствие с потребностите на училището и целите на Европейския план за развитие проектите си поставят следните конкретни цели:
1. Подобряване на практическите компетенции на две групи по 20 ученици от ПГСС „Ангел Кънчев“ в сферата на устойчивото растениевъдство и животновъдство ;
2. Подобряване капацитета на ПГСС „Ангел Кънчев“ за междуинституционално сътрудничество на европейско ниво;
3. Разширяване на езиковите компетенции и мултикултурните умения на ползвателите в проекта.
Проектите се реализират с партньорството на Център за развитие и подкрепа на бизнеса и на чуждестранния партньор. За проект 2020 е YouNet – Болоня, а за 2021 е Net in Action – Болоня.

Проект „Усвояване на умения по устойчиво управление на фермата“
Предстои провеждане на 4-седмичната практика в реална работна среда в екологични стопанства в град Реджо Емилия, Италия с участието на 20 ученици от ПГСС «Ангел Кънчев», придружавани от 2 учители. Чрез практиката в различни органични ферми учениците ще усвоят редица добри практики в селското стопанство, като: компостиране от органични отпадъци, прилагане на техники за стимулиране на естественото плодородие на почвите, прилагане на методи за растителна защита и борба с вредителите чрез стимулиране развитието на полезни организми и прилагане на биологични препарати, създадени на естествена база, прилагане на механични методи за борба с плевелите, грижа за животните, приготвяне на биологичен фураж и др.
Практиката ще се проведе 25 юли до 22 август 2022 година.Предварителната езикова и културна подготовка, както и ежедневните контакти с колеги и наставници на работните места ще допринесат за подобряване на езиковите и мултикултурните компетенции на ползвателите.
Проект „Изграждане на капацитет в органичното фермерство“
През периода от 29 август до 23 септември 2022 год. ще се осъществи 4-седмичната практика в реална работна среда в екологични стопанства в град Болоня, Италия с участието на 20 ученици от ПГСС «Ангел Кънчев», придружавани от 2 учители. Чрез практиката в различни органични ферми учениците ще усвоят редица добри практики в селското стопанство: приготвяне на органична смес за борба с плевелите в лозето, приготвяне на органични торове и прилагане на естествени методи за растителна защита, техники за събиране и съхранение на различни видове плодове и зеленчуци, техники на отглеждане на аспержи и артишок, приготвяне на органични фуражи и хранене на животните.