Продължете към съдържанието

Прием в НУИ „Проф. Веселин Стоянов“

Информация за държавния план-прием в училищата по изкуства и в училищата по култура за учебната 2022/2023 година

 

Със Заповед № РД 09-194/17.03.2022 г. на министъра на културата е утвърден държавният план-прием по паралелки, специалности, професии и профили за училищата по изкуства и училищата по култура. Информация за план-приема в тези училища е публикувана на електронната страница на Министерството на културата и е достъпна на  http://mc.government.bg/page.php?p=58&s=81&sp=21&t=0&z=0

Свободни места за учебната 2023/2024 година