Продължете към съдържанието

Прием в VIII клас през учебната 2022/2023 година

 • Обърнете внимание на следното:

  1. Оценяването на учениците, участващи в националното външно оценяване, се извършва само по точкова система.
  2. Максималният брой точки, който ученикът може да получи от националното външно оценяване по български език и литература, е 100 точки
  3. Максималният брой точки, който ученикът може да получи от националното външно оценяване по математика, е 100 точки.
  4. Максималният брой точки при балообразуването е 500 точки, които са сума от броя на точките, получени на НВО по български език и литература и математика, умножени със съответния коефициент, и оценките на два балообразуващи предмета от свидетелството за основно образование, превърнати в точки.
  5. Балът на ученик, който не се е явил на националното външно оценяване по български език и литература и/или националното външно оценяване по математика, се изчислява като резултата от съответния изпит, на който не се е явил, се приема за 0 точки.
  6. Учениците участват в класирането като подават заявление по образец за класиране с подредени от тях желания за прием в VІІІ клас.
  7. За всяко от посочените в заявлението желание балът се изчислява в съответствие с определеното балообразуване в утвърдения държавен план-прием за учебната 2022/2023 година.
  8. Скала за превръщане на оценките от свидетелството за основно образование в точки:
  Оценки от свидетелството         точки

  за основно образование       

  Точки
  Отличен (6)                                       50 50
  Много добър (5)                               39 39
  Добър (4)                                           26 26
  Среден (3)                                          15

 • НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И ПО МАТЕМАТИКА 2022 ГОДИНА

   

  Учениците, които през тази учебна година завършват VІІ клас, през месец юни 2022 година се явяват на национално външно оценяване по български език и литература и на национално външно оценяване по математика, резултатите от които се включват в балообразуването при кандидатстване в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища (с изключение на НУИ „Проф. Веселин Стоянов“ – Русе и Спортно училище „М-р Атанас Узунов“ – Русе).

   

  Националните външни оценявания по БЕЛ, по математика и по чужд език (по желание на ученика) се провеждат в училището, в което се обучават учениците, и започват в 10.00 часа, както следва:

  • по български език и литература – на 14 юни 2022 година;
  • по математика – на 16 юни 2022 година;
  • по чужд език (по желание на ученика) – на 17 юни 2022 година.

   

  За всеки изпит от НВО учениците са длъжни:

  • да се явят в деня на изпита не по-късно от 9,30 часа в училището, в което се обучават;
  • да представят документ за самоличност със снимка и служебната бележка, удостоверяваща мястото за полагане на приемните изпити;
  • за НВО по български език и литература учениците да носят химикал, който пише с черен цвят, молив и гума, а за НВО по математика – химикал, който пише с черен цвят, молив, гума и чертожни инструменти.

   

  Важно: Националните външни оценявания са анонимни и учениците не поставят знаци, които могат да нарушат анонимността на изпитната работа!

  Резултатите от НВО по български език и литература и по математика ще бъдат обявени на сайта на МОН: https://priem.mon.bg/ до 28 юни 2022 г. Всеки ученик може да ги провери след въвеждане на входящ номер, вписан в служебната бележка и ЕГН.

   

  ВАЖНО! Учениците от област Русе, които желаят да полагат изпит за проверка на способностите, се явяват на изпита в област, която провежда съответния изпит.

   

  За процедурата по кандидатстване стъпка по стъпка

   

  За да продължат образованието си в VІІІ клас, учениците  задължително подават заявления за участие в класиране, независимо от техните резултати от НВО по БЕЛ и по математика.

  Седмокласниците, които през настоящата учебна година се обучават в НУИ „Проф. Веселин Стоянов“ – Русе или Спортно училище „М-р Атанас Узунов“ – Русе, имат две възможности за избор:

  • да подадат заявление за кандидатстване в профилирана и професионална гимназия и средни и обединени училища;
  • да продължат образованието си в същото училище, за което не е необходимо да подават заявление за участие в класиране.

   

   

  Подаването на заявления за участие в първи етап на класиране е в периода от  05.07.2022 г. до 07.07.2022 г.

  Заявленията за участие в първи и трети етап на класирането се подават по един от следните начини:

  • онлайн чрез електронната страница на МОН https://priem.mon.bg/
  • в училището, в което учениците завършват VІІ клас;
  • в училището, в което учениците желаят да продължат обучението си в VІІІ клас.

   

  Входът в платформата https://priem.mon.bg/  за подаване на заявлението за участие в първи и трети етап на класиране се осъществява чрез въвеждане на входящия номер и кода за достъп от служебната бележка на ученика. Тази опция е валидна за всички седмокласници, независимо къде са завършили VІІ клас.

  Попълването на заявлението и подреждането на желанията в него е важна част от процеса на кандидатстване! Независимо от резултатите на ученика от НВО по български език и литература и по математика, профилите и специалностите от професии следва да се подредят според неговите желания. Това означава:

  • на първо място в заявлението се вписва най-желаният профил или най-желаната специалност от професия;
  • на второ – следващата по желание специалност и т.н.

  Няма ограничение за броя на посочените профили и/или специалности в заявлението. Желаните профили и специалности от професии се избират от падащо меню в рубриката „Желания“.

   

  Учениците, които кандидатстват, трябва да отговарят на следните условия, определени в чл. 55, ал. 1 чл. 63, ал. 1, т. 5 от Наредба №10/2016 г. за организация на дейностите в училищното образование:

  1. За определените с държавния план-прием места в VIII клас могат да кандидатстват ученици, които успешно са завършили основно образование в годината на кандидатстването, както и лица, които не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване.
  2. Здравословното им състояние да не е противопоказно за специалностите от професии.

   

  Заявленията в училищата се подават от учениците в присъствието на техен родител/настойник.

  При подаване на заявленията са необходими следните документи:

  • служебната бележка за полагане на приемните изпити, издадена от училището, в което се е обучавал ученикът в VІІ клас, за удостоверяване на входящия му номер;
  • оригинал и едно копие на свидетелството за завършено основно образование;
  • оригинал на медицинско свидетелство на кандидата – само при кандидатстване за специалности от професии в професионални гимназии и училища с професионални паралелки (АЕГ „Гео Милев“ – Русе, СУ „Васил Левски“ с ПП – Ветово, СУ „Панайот Волов“ – Бяла, ОбУ „Св. Климент Охридски“ – Борово);
  • документ за самоличност на кандидата.

   

  Обявяването на списъците с класираните ученици на първи етап е до 12 юли 2022 г. на електронната страница на МОН https://priem.mon.bg/ и на сайта на РУО – Русе. Записването на приетите ученици на първи етап на класиране или подаването на заявление за участие във втори етап на класиране е в периода от 13.07.2022  г. до 15.07.2022 г.

   

  Учениците, приети по първо желание, задължително се записват в училището, в което са приети в посочения по-горе срок. В противен случай губят мястото си и ще могат да участват само в третия етап на класиране за обявените свободни места.

  Учениците, приети по второ и следващо желание в периода от 13.07.2022  г. до 15.07.2022 г. имат следните възможности:

  • да се запишат в училището, в което са приети;
  • да подадат заявление за участие във втори етап на класиране в училището.

  Заявлението за участие във втори етап на класиране се подава в училището, в което е класиран кандидатът!  В това заявление учениците нямат право да пренареждат желанията си, но запазват мястото си от първо класиране!

   

  Необходими документи за записване в училището, в което ученикът е класиран са:

  • оригинал на свидетелство за завършено основно образование;
  • оригинал на медицинското свидетелство, само за записване в професионална паралелка.

   

  Във втори етап на класиране участват:

  • кандидатите, които са класирани на първи етап и са подали заявление за участие във втори етап на класиране;
  • кандидатите, които са подали заявление за участие в първи етап на класиране, но не са класирани.

  Кандидатите, класирани на първи етап, които не са се записали и/или не са подали заявления за участие във втория етап не участват във втория етап на класиране и губят мястото си.

  Обявяването на списъците с приетите на втори етап на класиране е до 20 юли 2022 година включително на електронната страница на МОН https://priem.mon.bg/ и на сайта на РУО – Русе

  Записването на приетите ученици на втори етап на класиране е в периода от 21.07.2022 г. до 22.07.2022 година в училището, в което е приет кандидата.

  Необходими документи за записване в училището, в което ученика е класиран:

  • оригинал на свидетелство за завършено основно образование;
  • оригинал на медицинското свидетелство, само за записване в професионална паралелка.

  Обявяването на записаните ученици и на броя на свободните места след втори етап на класиране е на 25 юли 2022 година на сайта на РУО – Русе.

   

  Заявленията за участие в третия етап на класиране ще се подават от 26.07.2022 г. до 27.07.2022 г. по един от следните начини:

  • онлайн чрез електронната страница на МОН https://priem.mon.bg/
  • в училището, в което учениците завършват VІІ клас;
  • в училището, в което учениците желаят да продължат обучението си в VІІІ клас.

  Необходими документи:

  • оригинал и копие на свидетелство за завършено основно образование;
  • служебната бележка за полагане на приемните изпити, издадена от училището, в което се е обучавал ученикът в VІІ клас, за удостоверяване на входящия му номер;
  • медицинско свидетелство (оригинал и копие) само при кандидатстване в професионални паралелки;
  • документ за самоличност на кандидата;

   

  ВАЖНО:

  • документите за участие в класирането се приемат задължително в присъствието на ученик и родител/настойник;
  • при подаване на заявление за трети етап на класиране кандидат-гимназистите попълват ново заявление, в което вписват само паралелките, в които има обявени свободни места;
  • желанията се подреждат според предпочитанията на кандидата.

  Обявяването на списъците с класираните на трети етап е на 29 юли 2027 година на електронната страница на МОН https://priem.mon.bg/ и на сайта на РУО – Русе.

   

   

  Необходими документи за записване в училището, в което ученика е класиран:

  • оригинал на свидетелство за завършено основно образование;
  • оригинал на медицинското свидетелство, само за записване в професионална паралелка.

   

  Записването на учениците, приети на третия етап на класиране, е в периода от 01.08.2022 г. до 02.08.2022 г. в училището, в което е класиран ученикът.

  Обявяването на свободните места след трети етап на класиране е до 03.08.2022 г. на сайта на РУО–Русе.

  Попълването на свободните места след трети етап на класиране и записването се определя от директора на съответното училище в срок до 10 септември 2022 година включително.

   

   

  Информация по чл. 13 от Общия регламент за защита на данните за родителите и учениците, участващи в прием след завършено основно образование през учебната 2020/2021 година

  Като обработващ лични данни Регионално управление на образованието – Русе Ви информира, че личните Ви данни се събират единствено и само за целите на приема след завършено основно образование през учебната 2020/2021 година и няма да бъдат ползвани за други цели. Обработването на данните Ви е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес и при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора, съгласно член 6 параграф 1, буква Д от ОРЗД.

  Личните Ви данни ще бъдат предоставени само на училището, в което сте класиран/а/.

  Личните Ви данни, събрани във връзка с целта посочена по-горе ще се съхраняват само за периода на приема след завършено основно образование за учебната 2020/2021 година, а именно от момента, в който Вие предоставите тези данни до момента на Вашето записване в училище.

  Вие, като субекти на лични данни, имате право на достъп, коригиране или изтриване на Ваши лични данни или на ограничаване на обработването на личните Ви данни както и да направите възражение срещу обработването на данните Ви.

  С Регионално управление на образованието – Русе може да се свържете на тел. 082 834 532 и на адрес: гр. Русе, ул. „Църковна независимост“ № 18, ет. 10, стая № 2.

  1. Над утвърдения план-прием се приемат близнаци в паралелката, в която един от тях е приет по реда и условията за приемане на ученици в VIII клас, както следва:
  • приетият близнак, следва да бъде записан в училището, в което е приет;
  • родителите или упълномощено от тях лице подават заявление до началника на РУО – Русе по образец, който ще получат на място.

   

  1. Документи, необходими при подаване на заявлението:
  • копие на свидетелството за завършено основно образование – за приетия близнак
  • копие на свидетелството за завършено основно образование – за неприетия близнак;
  • копие от медицинско свидетелство – на неприетия близнак /медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика, за кандидатстващите за специалности от професии/;
  • копие от удостоверение за раждане на близнаците.

 • Над утвърдения държавен план-прием може да се приема ученик с двама починали родители при заявено от него желание, ако отговаря на следните условия:

  – за определените с държавния план-прием места в VIII клас могат да кандидатстват ученици, които успешно са завършили основно образование в годината на кандидатстването, както и лица, които не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване;

  – здравословното им състояние да не е противопоказно за специалностите от професии, за които кандидатстват.

 • Български език и литература

  Математика

  Английски език

  Френски език

  БЕЛ и Математика

 • Ръководство за онлайн кандидатстване след VII клас