Продължете към съдържанието

Прием и обучение на лица, търсещи или получили международна закрила и мигранти

Нормативна уредба

Наредба № 3 от 06 април 2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила (публикувано на 07.03.2022 г.)

Наредба № 6 от 11 август 2016 г. усвояването на българския книжовен език (публикувано на 07.03.2022 г.)

Наредба № 11 от 11 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (публикувано на 07.03.2022 г.)

Образец на заявление за постъпване на деца и ученици, търсещи или получили международна или временна закрила, в българска детска градина или училище (публикувано на 09.03.2022 г.)


Информация за гражданите на Украйна

I. Процедура за насочване и записване на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст от Украйна за обучение в български държавни и общински детски градини и училища

           1. Насочването на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст от Украйна за прием и обучение в държавните и в общинските детски градини и училища може да се осъществява след:

            1.1. получен личен номер на чужденец (ЛНЧ) на детето или ученика, вписан в регистрационна карта на родител/настойник/попечител/представител на детето или ученика, ако детето или ученикът са под 14-годишна възраст, съответно вписан в самостоятелна регистрационна карта – над 14-годишна възраст.

           1.2. подаден документ от родител/настойник/попечител/представител на детето или ученика за получаване на международна или временна закрила до Държавната агенция за бежанците (ДАБ) и нейните поделения в страната;

           2. Записването на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст от Украйна за обучение в държавните и в общинските детски градини и училища може да се извърши след:

           2.1. насочване от началника на Регионално управление на образованието (РУО) на детето или ученика (притежаващо личен номер на чужденец) за прием и обучение в съответната детска градини или училище;

           2.2. представен в детската градина или училището медицински документ от първичен медицински преглед на детето или ученика, че е клинично здраво, издаден от личен лекар, избран от родителя настойника/попечителя/представителя на детето или ученика, или от лекар в поделенията на ДАБ;

           2.3. провеждане на събеседване и насочване на детето или ученика в определена подготвителна група на задължителното предучилищно образование или в определен клас на училищното образование, когато детето или ученикът не притежава документ за завършен клас, етап или степен на образование, съгласно разпоредбите на Наредба № 3 от 06.04.2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила (обн., ДВ, бр. 32 от 21.04.2017 г.).

           II. Родителят/настойникът/попечителят/представителят на детето или ученика, търсещо или получило международна или временна закрила, може да подава заявление по образец, за прием в държавните и в общинските детски градини и училища по електронен път: rio_ruse@mon.bg или на място, в административната сграда на РУО – Русе, на адрес: гр. Русе, ул.“Църковна независимост“ № 18.

Повече информация може да се получи на Горещия телефон на Министерството на образованието и науката 0800 16 111 и в РУО – Русе от Сюзан Ферхадова, старши експерт по чужд език и майчин език, тел. 082/ 83-60-38, ел. поща: s.ferhadova@rio-ruse.org.


Цялата информация, свързана с приема и обучение на лица, търсещи или получили международна закрила, както и друга полезна информация можете да откриете на електронната страница на Министерството на образованието и науката, рубрика „Приобщаващо образование“, подрубрика „Деца и ученици, търсещи или получили межународна закрила“.

Линк за връзка


Правна и институционална рамка на системата за закрила на бежанците България и украинската криза

Информация относно процедурата за приемане и обучение на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст от Украйна в български държавни и общински детски градини и училища

Information on the procedure for admission and education of children and students of preschool and school age from Ukraine in Bulgarian state and municipal kindergartens and schools

Інформація про порядок прийому та навчання дітей та учнів дошкільного та шкільного віку з України в державні та муніципальні дитячі садки та школи Болгарії

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОРА, ПРИСТИГАЩИ ОТ УКРАЙНА

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ЯКІ ПРИБУВАЮТЬ З УКРАЇНИ

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ЯКІ ПРИБУВАЮТЬ З УКРАЇНИ

Преподаване на български език като чужд специфика и трудности

Насоки за определяне на клас на децата бежанци

Образователни политики спрямо децата бежанци

Сътрудничество с НПО и система в Украйна