Продължете към съдържанието

Пробно стажуване на ученици от ПГО „Недка Иван Лазарова“ – Русе

Ученици от ХБ  клас в Професионална гимназия по облекло “Недка Иван Лазарова” – Русе, специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“, професия „Моделиер-технолог на облекло“, през месец декември проведоха първото се пробно стажуване. В рамките на Дейност 3 „Предоставяне на подкрепа на ученици от първи гимназиален етап в дуална система на обучение“ на Проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“, стажът се проведе в две шивашки фирми в Русе.

Целта на проекта е да се разшири обхвата на дуалното обучение с оглед повишаване качеството на професионалното образование в България и засилване на връзката между образователната система и реалните потребности на пазара на труда.

В партниращите предприятия учениците се запознаха с  опита в конструирането,  дизайна и производството на облекло. В непринуден разговор младите хора споделиха мотивите си за записването в дуална форма на обучение и очакванията си за успешна професионална реализация.

Ръководството на Професионална гимназия по облекло “Недка Иван Лазарова” – Русе изказва за пореден път благодарност на фирмите „Геяна“ ООД  и „Нимек“ ООД за дългогодишното коректно партньорство и оказваната подкрепа за дуалното обучение.

 

            Дейностите са по проект BG05M2OP001-2.014-0001 ,,Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

" " " " " "