Продължете към съдържанието

Провеждане на втори онлайн информационен ден по обявена за кандидатстване процедура чрез подбор на проектни предложения „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

На 05.01.2022 г. Управляващият орган (УО) на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОПНОИР) обяви за кандидатстване процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.019 „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“ в рамките на Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“. Допустими кандидати по цитираната процедура са училища от средното образование и юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), осъществяващи дейност в обществена полза, а допустими партньори са училища от средното образование, висши училища и ЮЛНЦ, осъществяващи дейност в обществена полза.

В рамките на законоустановения срок (чл. 27 от ПМС № 162/2016 г.), УО на ОПНОИР организира онлайн информационен ден за заинтересовани страни по процедура за подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.019 „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“, който се проведе през платформата Zoom на 03.02.2022 г.

Във връзка с установената вече практика в УО на ОПНОИР канят заинтересованите страни за участие във втори онлайн информационен ден по процедурата, който ще бъде фокусиран върху често допусканите грешки в процеса на попълване и окомплектоване на проектните предложения. Вторият информационен ден ще се проведе на 17.03.2022 г., четвъртък, от 10:00 ч. и за който ще е необходима регистрация на следния линк:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUlfumqrT4tE9x4o6L1P1lY391XXkuubHtJ.

Допълнителна информация, ще намерите на интернет страницата на ОПНОИР – http://opnoir.bg, както и в Информационната система за управление и наблюдение  ИСУН 2020 – https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active и на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове – https://www.eufunds.bg/bg/opseig/node/9096.