Продължете към съдържанието

Проект 2022-1-BG01-KA122-VET-000072190 „Усвояване на португалския опит в биоземеделието, рибовъдството и аквакултурите като двигател за устойчив растеж и предприемачество“

20 ученици от ПГСС „Ангел Кънчев“ – Русе предстои да проведат практика в Португалия в периода 12.08 – 10.09.2023 г.
Регион Минхо, дестинацията на практиката, е пример за устойчиво икономическо развитие, благодарение на чистата околна среда и традициите в биоземеделието, рибовъдството и аквакултурите.
Регионът демонстрира редица добри практики за интегриране на земеделието, рибарството и аквакултурите с оглед развитието на гастрономията, винарството, туризма и на тази база – генерира растеж на местната икономика и предприемачество. Разполага с устойчива мрежа от МИРГ (местни инициативни рибарски групи) и множество акваферми, които се явяват двигател за «син растеж».
Цели на проекта:
1. Подобряване на практическите компетенции на 20 ученици от ПГСС „Ангел Кънчев“ в сферата на биоземеделието, рибарството и аквакултурите;
2. Разширяване на езиковите компетенции на ползвателите, усвояване на лексика от професията, развитие на умения за общуване в мултикултурна среда;
3. Разширяване на мрежата от международни партньорства на ПГСС „Ангел Кънчев“
Основните дейности са: подбор на 20 ползватели; предварителна тематична, езикова и културна подготовка; организация на пътуването; провеждане на 4 седмична практика на 20 ученици в гр. Барселуш, Португалия във ферми от секторите на органичното земеделие, рибовъдството и аквакултурите; оценка и сертифициране на участниците.
Практиката включва изпълнение на практически задачи във ферми, като задачите ще се възлагат от наставник във всяка ферма, който ще контролира и оценява изпълнението. Практическите задачи включват засаждане, торене чрез естествени животински торове, прилагане на естествени методи за растителна защита и борба с вредителите, използване на селскостопански машини и други инструменти за обработка на земята, напояване, прибиране на реколтата, хранене и превенция на болести при животните чрез естествени препарати и др. Учениците ще усвоят технологията на хидропониката и ще придобият умения за работа в рибовъдни стопанства – за развъждане на риба и отглеждане на аквакултури.
С реализацията на практиката учениците ще придобият следните професионални компетенции:
– Знания и умения в биоземеделието: прилагане на техники за стимулиране на естественото плодородие на почвите; прилагане на методи за растителна защита и борба с вредителите чрез стимулиране развитието на полезни организми и прилагане на биологични препарати; методите за управление на водните ресурси и на сеитбообращенията; прилагане на техники за обработка на земята; прибиране на реколтата; хранене на животните;превенция и лечение на заболявания при био животните, работа с автоматизирани системи и др.
– Знания и умения в рибовъдството и аквакултурите – познания относно начина на изграждане на рибовъдното стопанство и специфичните изисквания и стандарти; умения за проверка на рибните запаси, умения за естествено и изкуствено зарибяване; умения за проверка и контрол на условията на средата във водоема; умения за превенция на заболявания; грижа за хранителния баланс при аквакултурите.
""

""

""