Продължете към съдържанието

Проектът се реализира по Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансиран е от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+), има общ бюджет в размер на 151 123 000 лева и срокът за  изпълнение на дейностите му е 60 месеца, но не по-късно от 31.12.2027 година.

Основната цел на проекта е насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на учениците за трайното им приобщаване в училищното образование и подобряване на образователните им резултати.

Специфични цели на проекта:

  • подобряване на приобщаващия характер на училищната образователна система с фокус върху учениците от уязвими групи, в това число роми, и намаляване дела на преждевременно напусналите училище;
  • повишаване на мотивацията на учениците за учене и стимулиране на творческите им изяви;
  • изграждане на подкрепяща общност, в която участниците се чувстват приобщени и значими с оглед повишаване активността на учениците от уязвими групи в основното образование;
  • повишаване капацитета на педагогическите специалисти за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, съобразно индивидуалните потребности на всеки един ученик и на непедагогическия персонал, вкл. образователните медиатори, социални работници, помощници на учителя, подкрепящи учениците от уязвими групи и техните родители.
 

Целевите групи по проекта са:

  • ученици от уязвими групи, вкл. от маргинализирани групи, такива с обучителни затруднения, с пропуски в усвояването на учебното съдържание, ученици в риск от отпадане от образователната система, ученици със специални образователни потребности (СОП), в риск, с хронични заболявания и изявени дарби;
  • родители на ученици от уязвими групи, вкл. роми, както и родители на ученици със СОП, в риск, с хронични заболявания и изявени дарби, лица преждевременно напуснали училище;
  • учители, педагогически специалисти и непедагогически персонал, вкл. образователни медиатори, социални работници; експерти от РУО;
  • специалисти от екипи за подкрепа за личностно развитие.
 

Дейностите по проекта са:

 

  Дейност 1. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, вкл. нови в системата учители за осъществяване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, както и обучения на непедагогическия персонал, вкл. образователни медиатори и социални работници за подпомагане на обучението, в съответствие с одобрени програми за професионалното и кариерното им развитие

  Дейност 2. Интензивна работа с родители на ниво училище за формиране на положителни нагласи към образованието и за пълноценното им участие в образователния процес

  Дейност 3. Допълнителна подкрепа за личностно развитие на ученици със специални образователни потребности, в риск, с хронични заболявания и изявени дарби за трайно приобщаване в училищното образование

  Дейност 4. Допълнителни обучения за обща подкрепа за достъп и трайно приобщаване в училищното образование

  Дейност 5. Провеждане на занимания по интереси, междуучилищни дейности и кариерно ориентиране и консултиране за обща подкрепа в училищното образование

Със Заповед № РД09-1308/28.06.2023 г. на министъра на образованието и науката e утвърден Списък на училищата, които да участват в изпълнението на дейностите по проект „Успех за теб“.