Продължете към съдържанието

Реализирани дейности по Национална програма „Заедно за всяко дете“

През 2023 година РУО – Русе бе одобрено за реализиране на дейностите по Национална програма „Заедно за всяко дете“, одобрена с Решение №408/31.05.2023 г. на Министерския съвет, Модул 1 „Подпомагане на дейността на екипите за обхват“. Основната цел на програмата е повишаване на ефективността в работата на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст и подобряване на достъпа до предучилищното и училищното образование и неговото качество.

Във връзка с изпълнение на дейностите по националната програма на 24.11.2023 г., РУО – Русе организира и проведе междуинституционална среща на областно ниво с цел обсъждане и решаване на организационни и методически въпроси за повишаване ефективността на работата на екипите.

На срещата присъстваха представители на Областна администрация – Русе, Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Русе, Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Русе, общини от област Русе и членове на екипите за обхват от всички девет русенски райони по Механизма за обхват.

Представени бяха добри практики за взаимодействие между институциите и родителската общност за прилагане на интегриран подход при реализирането на мерки за подобряване на обхвата на децата и учениците и включването им в системата на предучилищното и училищното образование. С цел подпомагане дейността на екипите за обхват, РУО – Русе изготви и разпространи информационни материали, чието предназначение е насочено към запознаване на родителите и обществеността с мерките за обхвата и задържането на децата и учениците в образователната система.