Продължете към съдържанието

Регистри

Регистър на училищата, детските градини и обслужващите звена в Република България

Регистър на дипломи и свидетелства за завършено основно и средно образование и придобита степен на професионална квалификация

Регистър на частните професионални колежи в средното образование

Регистър на акредитираните висши училища в Република България

Регистър на банките, сключили договор за кредитиране на студенти

Регистър на издадените удостоверения APOSTILLE от МОН

Информационен регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти