Продължете към съдържанието

Финал на проект BG05SFOP001-2.025-0116 „Мониторинг на образователната медиация и анализ на ефективността на образователните медиатори в Област Русе“

Русенското Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация“  реализира поредица от дейности и събития, насочени към информиране и повишаване на капацитета на представителите на институциите и заинтересованите страни на местно ниво по въпросите на образователната медиация и приобщаващото образование. Те бяха част от проект BG05SFOP001-2.025-0116 „Мониторинг на  образователната медиация и анализ на ефективността на образователните медиатори в Област Русе“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 с бенефициент – Сдружение БРТИМ.

С приключването на проекта, продължил 12 месеца, бяха отчетени постигнатите резултати и дългосрочните ефекти от него. През изминалата година експертите на БРТИМ, подкрепени от РУО на МОН – Русе, активно  проучваха и анализираха политиките за приобщаване и образователна интеграция на местно и регионално ниво и осъществиха мониторинг на работата на образователните медиатори, назначени в пет училища от областта. Проведени бяха поредица от публични събития, в които участие взеха повече от 100 лица от цялата Област Русе, сред които представители на РУО на МОН – Русе, общински служители,  директори на образователни институции, учители и образователни медиатори, представители на НПО, студенти, активни граждани от местните общности в различни населени места на областта.

Целта на събитията бе да се представят и обсъдят изготвените по проекта интелектуални продукти – анализ на политиките, касаещи образователната медиация на местно и регионално ниво, индикаторна система за мониторинг на процесите на подбор, назначаване, обучение, наблюдение и оценка на ефективността от работата образователните медиатори и наръчник с добри практики „Образователна медиация в действие“.

Широката общественост на регионално ниво бе ангажирана с темата посредством тримесечна информационна кампания, в която чрез различни онлайн и присъствени инициативи по достъпен начин бе представена професията на образователния медиатор.

Ползите от проекта и изготвените интелектуални продукти ще бъдат на разположение и след неговия край, а от Сдружение БРТИМ заявяват готовност да работят по темата и занапред.