Продължете към съдържанието

Списък с кандидати, допуснатите до конкурс за заемане на длъжността „директор” на Център за специална образователна подкрепа – гр. Русе, обявен със Заповед № РД-03-348/05.07.2022 г.

Списък с допуснатите кандидати подали заявление за участие конкурс за длъжността „директор” на Център за специална образователна подкрепа – гр. Русе. (публикувано на 12.08.2022 г.)

 

С Определение от 10.08.2022 г. по адм. дело № 7094/2022 г.  Върховният административен съд е постановил спиране действието на  Наредба № 16 от 01.07.2022 година за провеждане на конкурси за заемане на длъжността  „директор“ в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование. Поради тази причина към настоящия момент не може да бъдат определени дата и час за провеждане на писмен изпит в изпълнение на чл. 16, ал. 1 от посочената по-горе Наредба.