Продължете към съдържанието

СЪЗДАВАНЕ НА УЧЕБНО-ТРЕНИРОВЪЧНИ ФИРМИ

В периода от април до юни 2022 г. 30 ученици от Х клас в специалности „Икономическа информатика“, „Оперативно счетоводство“ и „Икономика и мениджмънт“ от ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе се включиха в дейност по създаване и функциониране на учебно-тренировъчни фирми (УТФ) по Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Учебно-тренировъчната фирма е виртуално фиктивно копие на реална фирма. Създадените учебно-тренировъчни фирми в ПГ по икономика и управление „Елиас Канети“ си сътрудничат с Центъра за учебно-тренировъчни фирми, създаден от преподаватели от Националната финансово-стопанска гимназия (НФСГ) в София през 1996 г. Центърът подпомага училищните фирми, като ги насочва как да изпълняват икономически дейности и изисквания на държавни институции, например на Агенция по вписванията, на Национално осигурителен институт, на Национална агенция за приходите, на Патентно ведомство.

Под ръководството на представители на бизнеса учениците получиха практически знания за стартиране на собствен бизнес, попълване и изготвяне на документи, комуникация с други предприятия, развитие на предприемачески умения, симулиране на производствена, търговска и счетоводна дейност.

Учебно-тренировъчните фирми са три. Техните наименования са:

  1. Счетоводна къща „Фортуна“ с ръководител г-жа Кремена Цвяткова – управител на „Кремена Цвяткова“ ЕООД;
  2. „Хай Тех“ ООД с ръководител Рени Калинова – управител на „Верени консулт“ ООД;
  3. „Силванус“ ООД с ръководител Елиза Хазарян – управител на „Бета консулт Е“ ЕООД.

В края на обучението си учениците получиха удостоверение за провеждане на практически обучения за създаване и функциониране на УТФ.

" " " " " "