Конкурси, състезания и олимпиади

Решения на задачите от общинския кръг на олимпиадата по астрономия през учебната 2021/2022 година: https://astro-olymp.org/

Изпитни материали (теми) за ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО АСТРОНОМИЯ през учебната 2021/2022 година https://www.mon.bg/bg/94

Общинският кръг на олимпиадата по астрономия е достъпен за всички ученици от V до ХІІ клас. Той е задочен и включва самостоятелно решаване на задачи в извънучилищна среда, като учениците имат възможност да използват различни източници на информация – интернет, библиотеки и др.

Учениците се състезават в 4 възрастови групи: V-VІ, VІІ-VІІІ, ІХ-Х и ХІ-ХІІ клас. Изпитните материали (темите) и критериите за оценяване се изготвят от Националната комисия. Броят на задачите за всички възрастови групи е 6, като максималният брой точки е 60.

Срокът за предаване на писмените работи на учениците е 14.01.2022 г. включително. За участие в областния кръг на олимпиадата училищните комисии класират учениците, които са получили не по-малко от 50% от максималния брой точки. (публикувано на 14.12.2021 г.)


Общинският кръг на националната олимпиада по математика за учениците от ІV до ХІІ клас през учебната 2021/2022 г. ще се проведе на 8 януари 2022 г. от 9:00 часа във всяко училище, в което има ученици, заявили желание за участие.
Общинският кръг на олимпиадата по математика се провежда при спазване на изискванията на Регламентите за организиране и провеждане на националната олимпиада по математика за възрастова група ІV-VІІ клас и за възрастова група VІІІ-ХІІ клас, публикувани на ел. страница на Министерство на образованието и науката.


Протокол с резултатите на участниците в областния кръг на националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език за учебната 2021/2022 година.

Списък на учениците, допуснати до областния кръг на Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език за учебната 2021/2022 година.