Продължете към съдържанието

С П И С Ъ К за допуснатите и недопуснатите кандидати, участвали в подбор при мобилност по чл. 81а от ЗДСл за длъжността „старши експерт по чужд език и майчин език в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Русе

Комисия, назначена със Заповед № РД09-1457/06.06.2024 г. на министъра на образованието и науката, реши:

I. Допуска до събеседване:

– Анелия Георгиева

Кандидатът следва да се яви на събеседване на 14.06.2024 г. от 14:00 часа в зала №1 на етаж VІІ в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков“ 2А, за което ще бъде уведомен по електронната поща.

 II. Няма недопуснати кандидати.