Продължете към съдържанието

ТРЕТА ПОРЕДНА УЧЕБНА ГОДИНА В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ – РУСЕ СЕ РЕАЛИЗИРАТ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ДУАЛНАТА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ“

В Професионална гимназия по транспорт – Русе вече трета учебна година ефективно се реализират дейности по проект „Подкрепа за дуалната система на „бучение“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд. Училището е водещо в страната в прилагането на дуалната система на обучение.

През учебната 2022/2023 г. е проведено „пробно стажуване“ на ученици от ІХ и Х клас, специалност „Автомобилна мехатроника“ във фирми-партньори на училището по проекта – „Ес Еф Ей Ритейл“ ЕАД и „Мото-Пфое“.

Ученици от ХІ и ХІІ клас, обучаващи се в дуална система на обучение, провеждат практическото си обучение в реална работна среда във фирми-партньори, под ръководството на наставници, обучени по проекта.

Закупено е работно облекло на новопостъпилите ученици в училището.

Изпълнението на дейностите по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“ спомага за сближаване на професионалното образование и обучение с потребностите на пазара на труда.

"" "" ""

"" "" ""