Продължете към съдържанието

Управление на професионалното образование

Описание на проекта

Обща цел на проекта „Управление за ефективно професионално образование” е разработване и въвеждане на Единна система за управление на професионалното образование (ЕСУПО) в Република България.

Специфични цели:

– Подобряване ефективността от управление на ПО в условията на децентрализация.
– Повишаване качеството на предлаганите образователни услуги.
– Повишаване на конкурентоспособността на завършващите ученици на националния и европейския трудов пазар.
– По-добро синхронизиране на професионалното образование с потребностите на пазара на труда.
– Създаване на обективни предпоставки за сравнимост и конкуренция между училищата от системата на професионалното образование.

Основни дейности:

– Изработване на система от индикатори, измерваща ефективността на процеса на професионалното образование.
– Изработване на модел и нормативно осигуряване на ЕСУПО.
– Разработване на механизми за поддържане и развитие на ЕСУПО.
– Изграждане на ЕСУПО в професионалните гимназии (училища).