Продължете към съдържанието

УСПЕХ

Пълно наименование:

Проект BG051PO001-4.2.05-0001 „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти“ – УСПЕХ

Бенефициент:

Министерство на образованието и науката, чрез дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието”

Териториален обхват:

Проектът е с национален обхват.

Продължителност:

36 месеца

Цели на проекта:

Обща цел:- да се осмисли свободното време на учениците в държавни и общински училища, включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици с риск от отпадане и/или прояви на агресия и/или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности.

Специфични цели:

– Чрез специфични извънкласни и извънучилищни форми на работа да се повиши мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности.
– Учениците да развият допълнителни знания, умения, компетентности.
б) създаване на възможности за успешно преминаване в следващ клас, и в следващ етап или степен на образование и ограничаване рисковете за отпадане от училище поради затруднения в усвояването на учебното съдържание;
в) подобряване материалната база на средищните училища с оглед осигуряване на подходяща образователна среда за провеждане на целодневна организация на учебния процес.
– Да се осмисли свободното време на учениците, като се насочат към предпочитана от тях личностна изява.
Да се ограничи броят на преждевременно отпадащите от образователната система и броят на учениците с прояви на деструктивно поведение (агресия).

Основни дейности:

– Дейност 1: Подбор на училищата за включване в проекта и подготовка на проектните дейности.
– Дейност 2: Организиране и провеждане на ИИД за развитие на уменията на учениците от подбраните училища в областта на природоматематическите и хуманитарни науки, на здравното образование и здравословния начин на живот, както и на други ключови компетентности по смисъла на Европейската референтна рамка. Дейностите се провеждат в учебно време, в събота и в неделя и могат да продължат и през ваканциите.
– Дейност 3: Осмисляне на свободното време на учениците само през периода на ваканциите, посредством създаване на кръжоци, клубове по интереси и други форми в областта на природоматематическите и хуманитарни науки, на здравното образование и здравословния начин на живот, както и на други ключови компетентности по смисъла на Европейската референтна рамка.
– Дейност 4: Разработване и прилагане на програми за ученици с прояви на агресия или насилие; развитие на личностните и социалните умения на тези ученици с цел ограничаване на подобни явления в подбраните училища. Програмите са основани на добрите практики от извънкласните и извънучилищните дейности.

Описание на целевата група:

– Ученици от държавни и общински училища, включително и ученици с идентифицирана нужда от подкрепа, и ученици с риск от отпадане и/или прояви на агресия и/или насилие.
– Ученици с идентифицирани нужди от подкрепа са ученици, които през предходната учебна година са: с над 10 неизвинени отсъствия, с над 100 извинени отсъствия; наказани и за агресивно поведение; с поправителен изпит.
– В целевата група не се включват ученици от средищните училища.
Брой лица от целевата група, включени в проекта:

– Минималният брой участници в една група за ИИД е 6 ученици, а максималният – до 15 участващи .
– Групите могат да бъдат сформирани и като сборни с ученици от различни класове.
– В случай че през учебната година ученик отпадне от групата по ИИД, групата може да се допълни с нов ученик, който не е включен в друга форма по ИИД в същото училище.
– Общ брой ученици, включени в проекта 483 000.

Обща стойност на проекта:

99 452 270.90 лева

Списък на училищата, участващи по проекта в област Русе

към сайта на проекта

към Facebook профила