Продължете към съдържанието

УЧАСТИЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ПГО „НЕДКА ИВАН ЛАЗАРОВА“ – РУСЕ В ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ-2“

В Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе през учебната 2021/2022 г. успешно бяха реализирани дейности по Проект № BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики-2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Ученици от XГ клас, специалност „Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия“, от XIА клас, специалност „Моден дизайн“ и от XIВ клас, специалност „Организация и технология на фризьорските услуги“, участваха в практики в реална работна среда. Във водещи русенски шивашки фирми-партньори бе реализирана Дейност 1 „Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години, от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна“.
В рамките на Дейност 2 „Подкрепа за създаване и функциониране на учебно-тренировъчни и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, вкл. учебни компании в първи и/или втори гимназиален етап“, ученици от XI и XII клас придобиха компетенции по „Шевно производство“, „Фризьорски услуги“ и „Козметични услуги“. Наставниците от фирмите-партньори в Русе съдействаха на младите хора да се адаптират към изискванията на променящия се пазар на труда.
Проектът подпомага решаването на идентифицирани предизвикателства в професионалното образование и обучение /ПОО/, в съответствие с приоритетите на националните стратегически документи в областта на ПОО. Активното сътрудничество с бизнеса приближава в максимална степен знанията и уменията на учениците до изискванията на реалната работна среда, което допринася за намаляване на младежката безработица. Проект „Ученически практики-2“ предоставя възможност за повишаване качеството на професионалното образование и обучение, съобразно потребностите на съвременната икономика.

 

" " " "