Продължете към съдържанието

Учениците от ПГРКК – Русе се обучават с помощта на нов виртуален симулатор, закупен по Проект BG05M2ОP001-2.014-0001 „,Подкрепа за дуалната система на обучение“

Месец след подписването на меморандум за сътрудничество между Технически университет – Варна и Професионалната гимназия по речно корабостроене и корабоплаване – Русе, вече започна и обучението на ученици на новия виртуален симулатор.

Техническият университет предостави на ПГРКК безвъзмездно модули в онлайн среда на симулационна система, одобрена от ИА „Морска администрация“, за провеждане на обучение на учениците от специалност „Корабоводене-речно“ и курсове (лекции и симулаторна практика) в онлайн среда.

Освен обучението, за първи път, в дистанционен режим, се проведе и държавен изпит по речна специалност за учениците от ПГРКК на тренажорите в ТУ – Варна на 30 и 31 май 2022 г. За първи път беше дадена и възможност на обучаващите се в речни специалности да ползват симулаторите при подготовката си.

Цялото обучение и изпитът започнаха след детайлно направена проверка по чек лист, предоставен от Дирекция „Речен надзор – Русе“ на симулаторите и установеното пълно съответствие.

Предоставените тренажор и симулационни системи от Техническия университет във Варна отговарят на заложените от Европейската комисия стандарти за корабоплаване по вътрешните водни пътища на Европа. Оборудването в ПГРКК е закупено по Проект BG05M2ОP001-2.014-0001 „,Подкрепа за дуалната система на обучение“

С това партньорство Професионалната гимназия по речно корабостроене и корабоплаване надгражда високотехнологичния си подход в обучението на своите ученици и дава още по-големи възможности за развиване на техните умения в изучаваните специалности.

Двете учебни заведение се надяват доброто сътрудничество между тях да доведе до реализирането и на други съвместни проекти.

" " " "